Posta en marcha da depuradora de Fonte Maria

Acaban de rematar as obras de  a posta en funcionamento da depuradora de Fonte María, levando a cabo rozas e limpezas no perímetro exterior e no interior desta infraestrutura, así como  a retirada dos elementos deteriorados e obsoletos.

Según manifestacións polo alcalde durante a obra “Estamos a retirar os residuos a través dun xestor autorizado, de cara a extraer os lodos do seu interior. Posteriormente repararanse os depósitos, realizando un saneamento das fisuras das paredes para garantir a non existencia de fugas e cambiaranse as tubaxes que realizan a inxección de aire no fondo do depósito principal por unhas de inox”,. A subvención recibida foi de algo máis de 35.000 euros.

Arbo tamén contou cunha axuda de 15.453 euros procedente da liña competitiva do Fondo de Compensación Ambiental que permitiu afrontar gastos de recollida de residuos sólidos urbanos.

En relación a esta liña de axudas en réxime de concorrencia competitiva e non competitiva do Fondo de Compensación Ambiental, destínase máis de 1,1 millóns de euros aos municipios pontevedreses. Estas subvencións destínanse a desenvolver proxectos relacionados coa recuperación mediambiental do territorio galego; en ámbitos tan importantes como a mellora do saneamento e depuración de augas residuais, abastecemento dos subministros de auga potable, eficiencia enerxética, recuperación de espazos naturais ou dotación de medios materiais e humanos para a conservación ambiental, entre outras moitas actuacións. 

Deste xeito, a orde inclúe dúas liñas de axudas diferenciadas. A liña en concorrencia non competitiva está destinada a aqueles concellos que albergan no seu territorio instalacións de aproveitamento eólico cun total de 832.700 euros de subvención. Pola súa banda, á liña competitiva puideron optar a totalidade das entidades locais galegas que contan con proxectos medioambientais axustados á convocatoria. Nesta liña, os concellos da provincia de Pontevedra recibiron 305.000 de euros.

O Fondo de Compensación Ambiental é unha iniciativa que o Goberno da Xunta puxo en marcha en 2010 e que permitiu que por vez primeira os concellos galegos puideran beneficiarse directamente da explotacións eólicas, posto que as actuacións que se realizan son financiadas a través do canon eólico.

Ademais, este Fondo reflicte un triplo compromiso da Xunta: co medio ambiente -está dirixido a actuacións ambientais-, coas facendas locais, xa que representa un importante ingreso para as arcas municipais; e por último co reequilibrio territorial, xa que a maioría dos concellos beneficiados atópanse en zonas rurais do interior de Galicia. 

 

 

CAMIÑO BARREIRA E SABUGUEIRO

 

A Consellería de Medio Rural,  a traves da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural ten previsto asumir a execución dentro do Plan de Emerxencias 2016  con cargo aos seus orzamentos as obras de infraestruturas rurais do Plan de Emerxencias 2016 consistentes en Camiño Sabugueiro e Camiño A Barreira (Ref. X-13005), cun orzamento máximo de 59.956,71 €.

As obras que se pretenden levar a cabo teñen por obxeto reparar e mellorar as condicions de uso dos camiños, facilitando as labores que teñen que levar a cabo os vecinos a través do uso do mesmo.

Ditas obras son fundamentalmente as seguintes:

*Desescombro e limpeza por medios manuais e mecánicos

*Colocación de tubería de regadío enterrada PVC 300 mm e realización de arquetas para os regantes

*Realización de muros de contención de manposteria

*Reparación do camino público mellorando pavimento con aportación de formigon

 

Bolsa de Emprego para o P.A.I

BASES PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO NO CONCELLO DE ARBO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS COMO EDUCADORA INFANTIL (P.A.I.)

PRIMEIRA: OBXECTO DA CONVOCATORIA:

A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para o posto de educadora infantil (P.A.I.), mediante contratación laboral temporal; eventual por  circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo, ao abeiro  do artigo 15 do texto refundido do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas:

- Baixas por incapacidade temporal.

- Xubilación parcial ou anticipada polo período que medie entre a xubilación e a cobertura da dita praza polos procedementos de provisión de postos de traballo previstos legalmente.

- Acumulación de tarefas de carácter puntual do P.A.I.

- Calquera outra que esixa a inmediatez na contratación.

Dito persoal cesará automaticamente cando desaparezan as circunstancias que  motivaron o seu nomeamento determinadas no parágrafo anterior, ou ben finalice o proceso selectivo que se convoque para prover a cobertura definitiva do posto/s do P.A.I.

As funcións das/os educadores/as infantís serán as recollidas no Regulamento, no Proxecto Educativo e no Proxecto Organizativo de Centro do P.A.I. do Concello de Arbo.

Os contratos a subscribir, dependendo de cada caso, poderán ser:

a) De interinidade: Por vacante na praza, para substitución de persoal con dereito a reserva do posto por motivo de  ILT, baixa por maternidade, etc.

b)Por acumulación de tarefas.

Segundo se estableza en cada contrato de conformidade coas necesidades do Concello de   Arbo.

A xornada será completa ou parcial segundo se estableza en función das necesidades.  A xornada  máxima  non  excederá de  37 horas e 30 minutos semanais de luns a venres. 

 

 

 

 

 

CAMIÑO DA FICHUA

COMEZO DAS OBRAS DO CAMIÑO DA FICHUA 

As obras consisten no ensanche, acondicionamento, mellora de drenaxe e  pavimentación con aglomerado asfáltico en quente no camiño municipal de Fichua en Arbo. Para elo procederase a limpeza das cunetas e taludes do camiño, barrido do firme actual, rego de adherencia e capa de rodadura de aglomerado asfáltico en quen, estendico e compactado, asi como a obras de traslado de muros de mampostería e dranaxes necesarios para a conservación do camiño.

Contratación dous traballadores

CONTRATACION DE PERSOAL PARA A ACTUACIÓN DENOMINADA: SERVIZO DE REPARACIÓN, LIMPEZA E ADECENTAMENTO DE LUGARES PÚBLICOS E COLABORACIÓN NA PRESTACIÓN DE SERVIZOS PÚBLICOS DE ARBO, INCLUÍDA DENTRO DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓN PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL 2016.

O  postos seguintes:

-          (1)OFICIAL CONDUTOR

-          (1)PEÓN

O contrato da actuación terá unha duración de 6 meses, cunha xornada  diaria a tempo completo (100%),  baixo a modalidade contractual de “contrato de traballo de duración determinada de interese social”. As retribucións brutas totais mensuais do /a traballador/a, son as  establecidas segundo a publicación oficial do convenio colectivo que resulta de aplicación, correspondéndolles:

As persoas interesadas en tomar parte nesta contratación, deberán reuni-los seguintes requisitos:

1.    Requisitos específicos:

o   OFICIAL CONDUTOR: Estar en posesión do carné de conducir tipo C e CAP.

o   PEÓN: Estar en posesión do carné de conducir tipo B.

Estes requisitos deberán cumprirse tanto no momento da selección como no da formalización do contrato

O Concello presentará oferta xenérica de emprego na Oficina Pública de Emprego, nos modelos normalizados para o efecto, facendo referencia aos requisitos que deban reunir os traballadores que se contratarán para o adecuado desempeño das funcións inherentes aos postos de traballo ofertados.

O sistema de selección a empregar consistirá nun concurso de méritos, no que se procederá á valoración dos méritos alegados polos diferentes candidatos, coa finalidade de valorar a adecuación e idoneidade dos aspirantes remitidos polo Servizo Público de Emprego para o adecuado desenvolvemento das funcións, contidos e actividades do posto obxecto de cobertura.

A estes efectos, no proceso de selección valoraranse os méritos, cuxa documentación deberá entregarase no Rexistro Xeral do Concello de Arbo,  no prazo máximo de tres días hábiles dende o día seguinte a comparecencia no Concello e entrega aos candidatos das  bases de selección.

 

 

REMTATE DAS OBRAS DE MURO EN SAN AMARO

 

O Concello de Arbo,  propon regularizar o ancho da via nun tramo de aproximadamente 30 ml, mediante a execución dun muro de mamposteria, que salve o desnivel existente coas fincas adxacentes, regularizando o seu trazado, para conseguir un uso seguro e comodo da mesma.

ESTADO ACTUAL

Para elo procederase a execución dun muro de contención proxectado nun tramo de 30 ml mediante a realización dunha excavación e preparación da base do cimento e a colocación de mamposto de pedra granítica ata cota de camiño, c obxeto de formar os muros de contención de 1,00 m de altura e que terán como mínimo 1,60 m de ancho na súa coronación, rechendo posteriormente, o trasdos de muro con material seleccionado.

ESTADO ANTERIOR

O lateral esquerdo e pegado o muro de peche da parcela, atopase nunha canaleta aberta de conducción de augas de rego cunha profundidade de 35 cms, que se procedera a pechar mediante a colocación dunha tuveria de PVC de 315 mm de diametro con catro arquetas sumideiro rexistrables para a condución de augas superficiais e a ampliación de calzada, evitando asi os posibles problemas que puidese presentar.

 

MELLORAS NA REDE DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO

AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO EN CABEIRAS E MELLORA DA REDE DE ABASTECEMENTO EN A ALMUIÑA E COUTO

O Concello de Arbo quixo resolver o  problema de canalización das aguas residuais do Concello que actualmente verten de manera indiscriminada a cursos naturais, dando servizo aos núcleos que se ubican no borde dos camiños das zonas estudiadas, con edificacións alguna de elas de recente contrucción, dadio que se conta cun sistema de colectores con posibilidade de incorporar este caudal e transoirtalo cara a deputadora despios de construidos estos.

Do mesmo modo pretendese conrrexir unha serie de probemas que se orixinan nos tramos do abastecemento, localizados nas inmediacions de O Couto e A Almuiña, mediante a sustitucion de dous tramos de tuberia.

As actuacións anteriormente descritas, en dode as tuberias de saneamento serán de PVC, polo seu rendemento e estanqueidad, e os `pozos disporan de tapa de fundición dúctil con elemneto de peche, a fin de homoxenizar a rede.

Nos tramos de abastecemento introduciranse sendas chaves de paso alonxadas en arquetas con tapa de fundición.

 

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011