Obradoiro de Emprego 2016

O II OBRADOIRO DE EMPREGO DA PARADANT, no que o Concello da Cañiza e o Concello solicitante e de cabeceira, se solicitou conxuntamente cos Concellos de Arbo e Crecente; de momento está pendente de Resolución por parte da Conselleria de Economia, Emprego e Industria. 

Todos os que esten interesados en participar deberán inscribirse na oficinas de Emprego de A Cañiza, mostrando o seu interese en participar como alumno-traballador de obradoiros de Emprego.

 

Bolsa de Traballo para contratacions laborais temporais para o SAF

Vista a necesidade de constituir unha Bolsa de Emprego de persoal laboras para o persoal de axuda no fogar deste Concello, manifestada polos servizos sociais de base, procedese a convocar  as "Bases para a Formacion dunha Bolsa de Traballo no Concello de Arbo para realizar constratacións llaborais temporais como Auxiliares de Axuda no Fogar (SAF), cando conconorran algunha das seguintes causas:

- Baixas por incapacidade temporal

-Xubilación parcila ou anticipada polo periodo que medie entre a xubilación e a cobertura da dita praza polos procedementos de provisión de postos de traballo previstos legalmente

- Acumulación de tarefas de carácter puntual do servizo de axuda no fogar

- Calquera outra que esixa e inmendiatez na contratación

os interesados en formar parte desta Bolsa de Emprego, presentaran a súa intancia no modelo que aparece no Anexo I das bases aqui publicadas no prazo de sete días naturais contados dende a súa publicación no ultimo anuncio da convocatoria, Atlántico Diario ou BOP da provincial de Pontevedra 

Contratación Persoal

 

O Concello de Arbo pretende seleccionar e contratar unha auxiliar de Axuda no Fogar:

 

Denominación da praza:  Auxiliar de Axuda no fogar  (G.C. 7).

Número de prazas a prover: 1

Clase de persoal: laboral temporal.

Modalidade do contrato temporal: Obra ou Servizo determinado.

Xornada:  Xornada Parcial: 2,25 horas/día, con flexibilidade horaria de mañá e tarde.

Retribucións brutas mensuais:  298,78 €

Duración: dende a formalización do contrato laboral ata o remate da obra ou servizo.

Funcións: as propias que deriven da natureza da praza.

Requisitos imprescindibles:  os previstos na cláusula 4ª das bases.

Instancias: En modelo oficial, que será facilitado aos interesados,  e que deberá presentarse no prazo de sete  días naturais dende o seguinte a aquel en que o anuncio de convocatoria sexa inserido no diario “ Atlántico”, dada a urxencia de dar cobertura e este servizo esencial.

Proceso selectivo: Mediante a avaliación dos méritos alegados, segundo os baremos que constan nas referidas bases.

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011