Remate das obras no Pavillón Municipal

REMATAS AS OBRAS DE MANTEMENTO  NO PAVILLÓN MUNICIPAL DE ARBO

Arbo, a 1 de novembro de 2017.-  o Concello de Arbo asinaba un convenio de cooperación en setembro coa  Secretaria Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia para o  mantemento do pavillón municipal, por un importe de 10.000 €.- 

O Concello de Arbo acometeu no mes de outubro obras de mantemento do  pavillón polideportivo, dado que presentaba desperfectos en paramentos, revestimentos e mobiliario, entre as obras a realizar esta o pintado da pista deportiva, marcado e sinalización da mesma. Pintado de vestuarios, das portas de acceso, consolodiración de paramento de fabrica de ladrillo cara a vista. Canalización de canalons de pluviais e baixantes vistas de aluminio, cubrición do oco existente con chapa de aluminio e aportación de mobiliario e accesorios a pe de pista como son dous bancos, umha silla e 8 tramos de 5 m de lonxitude de malla delimitadora de pista.  As obras xa rematas dan un aspecto innovador  e estético da instalación. O Pavillón e unha das intalacions municipais, xunto co multiusos, máis usada polas Asociación Deportivas Arbense, sendo un total de cinco as asociación que actualmente a utilizan.  

Remate obra "Camiño Pardieiros - Rozas - Sela"

Continuando coa serie de melloras e servizos en infraestructuras que o Concello de Arbo esta realizando a favor dos mesmos para a dinamización do Medio Rural, As obras incluidas  consisten na mellora da seguridade vial no lugar de Rozas – Sela – Camiño Pardieiros.   

Esta obras incluidas dentro do P.I.R 2017 foron subvencionadas o 100% e adxudicadas pola Conselleria de Medio Rural 

estado anterior 

Estado actual despois da Obra 

 

Mellora infraestructura e Teimende

O CONCELLO DE ARBO ACABA DE ADXUDICAR A OBRA DE REPARACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO E REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN TEIMENDE.

Arbo a 14 de novembro de 2017.- O Concello de Arbo asina un Convenio coa entidade publica empresarial Augas de Galicia para  a reparación na rede de saneamento e rehabilitación de infraestruturas en Teimende.

O Concello de Arbo e a Entidade publica empresarial Augas de Galicia,  asinaron un convenio de Colaboración con data 19.10.17, polo que se concede a esta entidade  unha subvención de 69.621,42€.-,  importe que subvenciona a obra de Reparación na rede de saneamento e rehabilitación de infraestructuras en Teimende – Arbo

As causas das chuvias torrenciais no Concello e filtracións na mesma estrada e beirarrua, atopamonos con infraestructuras municipais danadas a causa das inundacions, como ocorre en Teimende. A consecuencia deste temporal,  son varias as obras que o Concello acometeu dende esa epoca, grazas a colaboración da Xunta de Galicia.

Unha vez que o concello ten as autorizacións sectoriais correspondente para poder facer a obra, o Concello de Arbo acaba de adxudicar a obra por un importe de 69.621,42 €.- que será financiada o 100% co importe subvencionado por Augas de Galicia. 

Obras P.A.I

 

MELLORA DAS INFRAESTRUCTURAS E DO EQUIPAMENTO DO PUNTO DE ATENCIÓN A INFANCIA DE ARBO  - OBRA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERIA DE POLITICA SOCIAL DA XUNTA DE GALICIA  E FEDER (FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO RURAL) 

Arbo, 6 de novembro de 2017 .- A Consellería de Política Social, acaba de conceder unha achega o Concello de Arbo por importe de 26.157.11 €.-

 

Continuando coa serie de melloras e servizos en infraestruturas que o Concello de Arbo está realizando a favor dos mesmos, solicitou unha subvención para melloras no Punto de Atención a Infancia sito en Cruceiro – Barcela, o que a Consellería de Política Social concedeu un total de 26.157,11 €.-

 

As obras a acometer son obra de adecuación e mellora do centro, donde  se colocara dous inodoros no baño infantil ( na actualidade só hai un) e colocación de cambiador de cueiros  colocación de prato de ducha no baño de adultos, aumento da sala de actividades, desprazando o tabique actual para modificación da sala de descanso.  Ampliación de recibidor, cambio de fiestras e peche con galería da entrada o Centro, entre outras obras.  Así mesmo, a adquisición e mellora do equipamento do centro, inclúe a compra de mobiliario e material didáctico e de xogo,  así como a dotación  de conexión á internet no local e a compra  de dispositivos dixitais.

Adxudicacion obra Merelle - Fontan

MELLORA E SEGURIDADE VIAL DO CAMIÑO MERELLE FONTAN

Continuando coa serie de melloras e servizos en infraestructuras que o Concello de Arbo esta realizando a favor dos mesmos para a dinamización do Medio Rural, acabanse de adxudicar as obras de Mellora de Pavimentación en Camiño Merelle - Fontan parroquia de Cabeiras do Termo municipal de Arbo.

As obras incluidas  consisten na mellora da seguridade vial en dous lugares concretos dentro da parroquia de Cabeiras

No tramo de Merelle planease o ensanche e pavimentación dun camino que parte desde as ultimas casas do lugar, e baixa en dirección a Fontan. O camino e moi estreito e contemplase mellorar o trazado dunha curva moi pechada, a vez que se ensancha o tramo completo para conseguir un ancho e plataforma.

Por outro lado no lugar de Fontan existe unha intersección donde se xuntas as pistas que veñen A Pedreira, A Igrexa e do propio núcleo de Fontan. As actuacións contempladas neste proxector encamiñanse a mellorar a seguridade vial de dita intersección, mellorando a visibilidade, o trazado dunhas curvas e a pavimetación actual

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011