Pavimentación entorno Capilla de San Juan

Obras de Pavimentación entorno Capilla de San Juan 

O Concello de Arbo Contrata as obras de “Pavimentación entorno Capilla San  Juan”, tras resolución de concesión de Subvención da Deputación provincial de Pontevedra-  Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencias municipal para a anualidade 2020, dentro da liña 1 – Investimentos

Esta actuación conta con financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra, no importe de 45.000,00 €  en virtude de Resolución de data 06.04.2020, recibida o 17.04.2020.

O entorno da capela de San Xoán atopase moi deteriorado, é por iso que o Concello de Arbo, pretende levar a cabo unha serie de actuacións que permiten unha mellor accesibilidade a capela e o seu entorno, coidando as condicións estéticas da mesma.

 

Coas obras proxectadas pretendese evitar situación de perigo, polo que se proxecta a execución dunha pavimentación do ámbito acorde o entorno existente.  Para elo se propoñen dous tipos de actuación, con dous tratamentos superficiais distintos. As obras fundamentais son a limpeza do ámbito, retirada da capa de formigón do entorno cércano a capela e a colocación de adoquín ou enlosado de granito país, colocación de bancos e dunha varanda de protección nas escaleira de acceso peonil.

 

AS OBRAS A REALIZAR

As obras a realizar segundo memoria técnica  redactada polo Sr. Arquitecto Municipal  D.  Teodoro de Francisco Antes, son as seguintes:

 

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO

TOTAL

M2 de levantado y retirada del pavimento existente y suministro y colocación de adoquín de piedra sobre garbancillo totalmente compactado y rejuntado en el frente y entorno de la capilla.

 

136,00

54,62 €/m2

7.428,32 €

M2 de levantado y retirada del pavimento existente y ejecución de solera de hormigón de 10 cm de espesor realizada con hormigón H25 elaborado en central, con mallazo 15x15x5, realización de juntas y terminado ruleteado.

 

872,00

220,00€/m2

17.440,00 €

Ml de suministro y colocación de bordillo de hormigón, colocado sobre base de hormigón no estructural, rejuntado con mortero de cemento.

 

68,00

16,79 €/m

1.141,72 €

Ml de suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50 mm de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 3 barrotes macizos horizontales soldados a los montantes para escalera recta de un tramo, fijada mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

 

10,00

126,05 €/m

1.260,50 €

Ud de suministro y colocación de banco con soportes de fundición de hierro dúctil, esmalte sintético o pintura en polvo (tipo jorja) y 5 listones de madera de Guinea de 1800x100x30 mm color avellana. Anclaje mediante empotramiento (4 tornillos DIN933 M10 X 100).

 

4,00

230,99 €/ud

923,96 €

Gestión de residuos

 

 

 

2.687,50  €

 

Seguridad y Salud

 

 

 

          370,10  €

 

TOTAL PRESUPUESTO

 

 

 

    31.252,10 €

 

Gastos Xerais13%

 

 

 

 4.062,77 €

 

Beneficio Industrial 6%

 

 

 

 

 

 

1.875,13  €

 

TOTAL PRESUPUESTO EXECUCION MATERIAL

 

 

 

37.190,00 €

 

IVA 21%

 

 

7.810,00  €

 

TOTAL PRESUPUESTO EXEC. POR CONTRATA

 

 

 

45.000,00 €

 

 

Reparación Muiño de San Xoan

AS OBRAS DE REPARACIÓN  DO MUÍÑO DE SAN XOÁN COMENZARAN NOS VINDEIROS DÍAS

  • O Muiño de San Xoan presentou diverso danos producidos por actos vandalicos
  • As obras ascenden a 15.651,25 euros e será unha empresa de Arbo a encargada de realizar a reparación.  
  • O Muiño, esta situado o carón da Ponte Románica de San Xoan  un dos lugares máis emblemáticos de Arbo  e que foi , restaurada polo Concello de Arbo no ano 2017.

Os danos que presenta o inmoble foron causados por actos vandálicos, dos que se descoñece o autor ou autores.  O Estado do Muiño de San Xoan e lamentable, os intrusos prederon lume no interior o que produxo que as  madeiras se queimaran,  romperon cristais e xanelas, chans e teitos de madeira coa capa de verniz queimada e afumadas, porta de entrada destrozas,  etc...

O deterioro que esta sufrindo pode afectar a estrutura do inmoble,  o que suporía unha perda  moi importante para o patrimonio  etnolóxico arbense, xa que dito  muiño  data do século XV e, a súa vez,  tamén fixo de serradoiro.

Esta actuación conta con financiamento ao 100% con cargo aos fondos propios do Concello, tras ingreso da compañía aseguradora realizado o día 1 de abril de 2020, que deu lugar ao correspondente expediente de contratación, que se viu parado polo Estado de Alarma.

Mellora e ampliación Camiño de Esmoriz-Arbo

O CONCELLO DE ARBO RECIBE UNHA ACHEGA PARA A MELLORA E AMPLIACIÓN CAMIÑO DE ESMORIZ-ARBO

A Xunta de Goberno Local da Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 17 de abril de 2020 adoptou entre outros o acordo de concesión de Subvención ao Concello de Arbo na Plan Concellos 2020 Liña 1 -Investimentos con Destino ao financiamento do Investimento "Mellora e Ampliación Camiño de Esmoriz - Arbo"

As actuacións propostas neste proxecto pódense clasificar como obras de saneamento e pavimentación. Poderían englobarse aquelas que perseguen a conexión de saneamento e mellorar a pavimentación.

Proxétase un colector de 305 metros de gravidade para a rede de residuos, empregando un tubo compacto de PVC tipo SN4 de Ø 315 mm, soterrado en fosa cavada no leito de area, ata a conexión con pozos, 10 pozos prefabricados de HM. Medio cano formado por medio tubo de formigón d = 30cm sobre base de formigón para mellorar a drenaxe e o rego.ç

Está previsto que a ampliación da estrada existente e a execución de 4 metros sexan 1,5 metros muros de cachotería cunha altura media de 2 metros, a reposición  de peches de bloque e malla. Para salvar o depósito  de auga existente, están previstos catro piares con estribos e unha lousa de formigón, pavimentando o camiño con mestura bituminosa quente de 5 cm (AC16 SURF 50/70 S) con unha lonxitude de 385 metros por un ancho medio de 4,00 metros.

A acción abrangue a zona indicada nos planos, deixando rematadas  as conexións coas actuais redes de abastecemento e saneamento de Arbo, co fin de conseguir un todo harmonioso e interconectado.

O importe do contrato ascendería á cantidade de 123.544,75 €   (IVE incluido do 21% que ascende a 21.441,65 €).

 

Remate obras Portafeitos - Sela

CULMINADA A SEGUNDA FASE DAS OBRAS NO CAMIÑO MUNICIPAL   DO ACCESO A PORTAFEITOS EN ARBO

  • A primeira fase consistiu na apertura do camiño por non existir  bo acceso ao barrio de Eidos de Arriba en Sela

 

  • As obras tanto da primeira como da segunda fase foron subvencionadas o 100% e contratadas pola Conselleria de Medio Rural da Xunta de Galicia.

 

As obras consistiron na pavimentación e na realización de cunetas. Esta obra incluida no plan do Concello de Arbo de mellora de camilños municipais da continuidade ás obas acometidas con anterioridade e que eran eran necesarias polo mal acceso aos Eidos de Arriba, e para facilitar a circulación de vehículos con maior seguridade e comidade.

Rematadas as obras de Pividal - Meixoeiro


REMATAN AS OBRAS DE “ENSANCHE E PAVIMENTACIÓN DO VIAL MUNICIPAL PIVIDAL-MOURENTAN”

  • Concello de Arbo, ten concedida unha subvención no Plan Concellos 2018-2019- Liña Investimentos, con destino ao financiamento do 100% do investimento para a obra “Ensanche e Pavimentación do Vial Municipal Pividal-Mourentan”, POR IMPORTE DE 170.144,59 €.- (IVE incluido do 21% que ascende a 29.529,23 €.-)

  • As actuación proxectadas FORON :

O camino atopase pavimentado na actualidade con firme de mezcla bituminosa en quente, pero o ancho e de 3,00 metros, sendo moi escaso en toda a súa lonxitude, e moi perigoso en certos puntos do seu trazado.

Pretendese obter un ancho de calzada de 5,00 metros e en distintos puntos da obra executarase una cuneta revestida de 1,00metro, polo que se planea conseguir una plataforma constante de 6,00 metros de ancho.

Executaranse as excavacions en desmonte necesarias para conseguir dita plataforma, sendo necesarias muros de mampostería que conteñan as terras dos taludes excavados.

Como se pretende mellorar o trazado, tanto en planta  como en alzado, tamén se rebaixara a rasante actual nun cambio de rasante nunha distancia de 50 metros. Na parte final da obra executarase un ensanche puntual para permitir que os vehículos poidan dar a volva, xa que a partir de ahí, a pista non permite a circulación dos mesmos, e na actualidade, esa zona final e demasiago angosta.

 

Como obras complementarias o ensanche, aproveitara para entubar un canal de rego existente, que se atopa en zona moi peligrosa do tramo de tubaxe de abastecemento de polietileno, que chegara ata o final da obra, na súa parte máis alta.

Una vez executadas todas as actuacions necesarias, pavimentarase a zona de ensanche cunha capa de base de zahorra artificial de 20 cm de espesor, e una capa intermedia de mezcla bituminosa completamente cunha capa de rodadura de mezcla bituminosa en quente tipo AC16  SURF 50/70D de 5 cm de espesor.

Finalmente, poderán a cota de nova rasante as tapas de pozo de rexistro existentes,  e colocarase una barreira de seguridade tipo bionda na zona máis perigosa que se citaba anteriormente, dando así por rematadas as actuacións reflexadas neste proxecto de construcción.

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011