Reparación Estrada de Vilar

REPARACIÓN DA ESTRADA DE VILAR

A Vicepresidencia e Conselleria de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, condeulle unha subvención por importe de 42.350,00 €- ao Concello de Arbo para o proxecto denominado Reparación de estrada de Vilar. Esta axuda representa o 100% sobre o orzamento do proxecto.

O obxeto do proxecto e a reparación dun tramo da estrada de acceso o núcleo de vilar na parroquia de Cabeiras.

Actualmente a estrada atopase en mal estado, debido a que produciu un desprendemento dun talud, a ausencia ou mal estado das cunetas e demais elementos de drenaxe e o  mal estado do firme no último tramo do vial, antes da entrada o nucleo de poboación

 

 

Colocación de sinalización Turistica

A axencia de turismo de Galicia da Xunta de Galicia concedeu unha subvención dentro do programa de “Subvencións ou axudas económicas aos Concellos de Galicia, destinadas a subvencionar a realización de infraestruturas, dotacións, instalacións, equipamentos e prestacións  de servizos municipais para o ano 2016 , de orde do 23 de decembro de 2015 (DOG Nº 247, do 29 de decembro de 2015)”, en virtude dun programa cofinanciado polo Feader na medida 7.50 do PDR de Galicia 2014-2020 para “Mellora da accesibilidade e sinalización de varios recurso turísticos no Concello de Arbo“ cun orzamento total de 6.687,83€ e financiado un 75%.

 

Ampliación Camiño a Panceira - Sela

  O Concello de Arbo ven de acometer as obras de “Ampliación dos camiños de Apanceira e San Cristobal (Arbo)”, ao abeiro do  proxecto elaborado polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos D. Fernando Costa González, sendo o orzamento de execución por contrata de  68.890,14 € (IVE do 21% incluído), e contando co financiamento  da Consellería de Medio Rural (AGADER) no importe de 56.934,00 €, no  marco da   Resolución do 25 de xaneiro de 2016, pola que se aproba o Plan Marco: Mellora de camiños  municipais de acceso a explotacións agrarias-2016, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Ditas obras consisten de acordo co proxecto aprobado na ampliación e mellora dos camiños públicos citados, e as actuacións a realizar son:

APANCEIRA

Preparación e arranxo de camiño existente con tira de ensanche, incluíndo: caixeado para albergar o paquete de firme, con rasanteo, nivelación e compactación da sub-base; base de zahorra artificial de 20 cm. De espesor , unha vez estendida e compactada; rego semiprofundo cunha dotación de 3 Kg/m2 de emulsión asfáltica tipo ECR-2 e 20 l/m2 de gravilla 6/12. Coa execución dos muros necesarios.

O desenvolvemento da actuación abarca a zona indicada nos planos, deixando rematadas as conexións co actual sistema viario de Arbo a fin de conseguir un todo harmónico e interconectado.            

ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL

ESTADO ANTES DA OBRA

Ampliación Camiño de Novas en San Cristovo

 O Concello de Arbo ven de acometer as obras de “Ampliación dos camiños de Apanceira e San Cristobal (Arbo)”, ao abeiro do  proxecto elaborado polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos D. Fernando Costa González, sendo o orzamento de execución por contrata de  68.890,14 € (IVE do 21% incluído), e contando co financiamento  da Consellería de Medio Rural (AGADER) no importe de 56.934,00 €, no  marco da   Resolución do 25 de xaneiro de 2016, pola que se aproba o Plan Marco: Mellora de camiños  municipais de acceso a explotacións agrarias-2016, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Ditas obras consisten de acordo co proxecto aprobado na ampliación e mellora dos camiños públicos citados, e as actuacións a realizar son:

Se prevé a ampliación do camiño existente 2,50 m. co desmontaxe e montaxe do muro tradicional (MURO 1). Posteriormente execución da tira de ensanche para caixeado do firme onde é necesario, o varrido do firme actual, regularización do firme onde é necesario, rego de adherencia e capa de rodaxe de aglomerado asfáltico en quente Tipo AC16 SURF 50/70 D (D-12) de 5 cm. De espesor final, estendendo e compactando con medios mecánicos, así como execución dos drenaxes necesarios para a conservación do camiño.

ESTADO ACTUAL

DURANTE A OBRA 

ANTES DA MELLORA DA ESTRADA

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011