ACTA DA REUNIÓN DO XURADO DO CONCURSO DE CARTEIS DA “LXII FESTA DA LAMPREA”: CATEGORÍA LIBRE CELEBRADA O DÍA 2 DE FEBREIRO DE 2022.

ACTA DA REUNIÓN DO XURADO DO CONCURSO DE CARTEIS DA “LXII FESTA DA LAMPREA”: CATEGORÍA LIBRE CELEBRADA O DÍA  2 DE FEBREIRO DE 2022.

 

Á vista das bases do concurso de carteis da “LXII Festa da Lamprea”: Categoría Libre aprobadas  pola Alcaldía  por resolución nº 648/2021  de 15.12.2021   para deseñar o cartel para “LXII Festa da Lamprea” promovendo así a principal festa gastronómica do Municipio que terá lugar os día 22,23 e 24 de abril do ano 2022.

 

Reunidos o día 2 de febreiro de 2022, ás 13:00 h.,  os membros do xurado que a seguido se relacionan designados por Resolución da Alcaldía  nº 30/2022 de data 26.01.2022:

 

-Teodoro de Francisco Antes, Arquitecto Municipal do Concello de Arbo.

-Lucía Costa Pereira, Secretaria da “Asociación  Deportiva C. Fútbol de Arbo”

-María Praxedes Francisco, representante do BANCO SANTANDER, en representación do ámbito empresarial.

-María Saladina Alonso Fernández.

Secretaria: Patricia Hernández Estévez, Secretaria do Concello de Arbo, que terá voz pero non voto.

 

Ausentes: Xerente de Restaurante A Rula, en representación do ámbito da hostalería, que escusa a súa asistencia.  

 

Está presente  no acto   o Sr. Alcalde, e non asiste o Sr. Concelleiro de Cultura.

 

Tendo en conta que nas bases se establecen tres premios:

1º Premio: 800,00 euros.

2º Premio: 400,00 euros.

3º Premio: 200,00 euros.

Unha vez rematado o prazo para a entrega das propostas o 17.01.2022, preséntanse en prazo  sete (7) sobres pechados e debidamente selados na oficina de correos e rexistrados de entrada no Concello.

 

Tras o exame das propostas de cartel presentadas en prazo,  o xurado acorda admitir as sete (7)  propostas recibidas,  ao terse presentado en forma e prazo conforme ao disposto na base 3ª das Bases do Concurso aprobadas.

 

Unha vez examinadas por parte dos membros do xurado as sete (7)  propostas presentadas e admitidas, e tras establecer o resultado da súa valoración en base aos criterios fixados nas bases e relativos á creatividade, o impacto visual e a súa relación coa filosofía do evento, resultan os tres carteis premiados, procedendo á apertura dos sobres pechados nos que figuran os nomes e identificación dos autores dos mesmos, sendo o resultado o seguinte e pola orde que se reflicte:

 

1º Posto: César Núñez Álvarez, de Astorga-León,  correspondéndolle o 1º Premio fixado nas bases polo cartel presentado  con R.E. núm. 66 de 14.01.2022 (selado e presentado na oficina de correos o 13.01.2022): Lema: A toda cor.

 

2º Posto: Rubén Lucas García, de Murcia,  correspondéndolle o 2º Premio fixado nas bases polo cartel presentado  con R.E. núm. 86 de 19.01.2022 (selado e presentado na oficina de correos o 17.01.2022), que participa con dous carteis, sendo o gañador o de: Lema: “A de Arbo”.

3º Premio: Tamara Filgueira Vázquez, de  Cerdedo-Cotobade, correspóndelle o 3º Premio fixado nas bases polo cartel presentado co  R.E. núm. 85 de 19.01.2022 (selado e presentado na oficina de correos de Astorga-León o 17.01.2022): Lema: “Lampreando”.

A continuación procédese a abrir os restantes sobres pechados nos que figuran os nomes e identificación dos autores dos demais carteis presentados a concurso e admitidos:

- Beatriz González Paz, de Vigo-Pontevedra (R.E. núm. 62 de 13.01.2022), que participa cun só cartel.

- Marcos Dios Almeida, de Vilaboa-Pontevedra (R.E. núm. 77 de 18.01.2022, que foi selado e presentado na oficina de correos o 17.01.2022), que participa con dous carteis cos lemas: “Corazonciño” e “Xuntiñas”.

-Jesús Vázquez Pérez, Barcela-Arbo (R:E. núm. 72 de 17.01.2022), que participa cun só cartel.

-Miguel Pérez Ramudo, Cambados-Pontevedra (R:E. núm. 67 de 14.01.2022, que foi selado e presentado na oficina de correos o 13.01.2022), que participa cun só cartel co lema: “Atrapa a Lamprea”.

De acordo coas bases,  as propostas presentadas e premiadas quedarán en poder do Concello, podendo facer uso das mesmas para calquera evento que desenvolva, e podendo ser obxecto de exposición ou reprodución por parte dos convocantes, sen que elo dea dereito a retribución algunha para os concursantes. 

 

O Concello poderá efectuar cantas reproducións precise do cartel que obteña o premio e difundilo, sen que polo seu autor poda evocar dereitos ao respecto, podendo empregar a imaxe completa do cartel ou parte dela para realizar material relacionado coa festa.  

Do mesmo xeito, poderá introducir algunha modificación nos carteis premiados se existira algunha dificultade técnica para a súa impresión ou para introducir algún texto ou logotipo que non figure inicialmente nas bases.

As obras non premiadas devolveranse aos seus autores, podendo estes pasar a recollelas polas dependencias municipais  a partir do quinto dia posterior ao fallo do xurado no mesmo lugar onde foron entregadas.

Non sendo outro o obxecto desta reunión, levántase a presente en Arbo a 02.02.2022, sendo asinada polos asistentes en mostra da súa conformidade.

Teodoro de Francisco Antes, Arquitecto Municipal do Concello de Arbo.

Lucía Costa Pereira, Secretaria da “Asociación  Deportiva C. Fútbol de Arbo”

María Praxedes Francisco, representante do BANCO SANTANDER

María Saladina Alonso Fernández.

A Secretaria,  dando fe do acto, Patricia Hernández Estévez


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011