Obras en Vial Municipal en Arbo

O CONCELLO DE ARBO, REALIZA A CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN NO VIAL MUNICIPAL QUE VAI UNE A PO-400 COA RÚA ANTONIA TOVAR

Este camiño municipal leva xa un gran numero de anos en funcionamento e precisa dunhas obras de mellora que neste momento convértense en imprescindibles. O citado paso do tempo, o paso dos vehículos e peóns, e as inclemencias meteorolóxicas (chuvia e forte vento fundamentalmente) están a debilitar o trazado da vía.

Ademais, é na beira da estrada onde reside o perigo para os usuarios, xa que a zoa sufriu desprendementos de terra que levou a rodeala con vallas. Foi de vital importancia construír un muro de sostención, traballo realizados por persoal municipal e supervisados polo técnico do Concello,  xa que a terra pode desprenderse por mais áreas e provocar danos moito maiores, afectando incluso a seguridade dos viandantes e inclusive dos vehículos. Estas actuacións contribuirán adicionalmente a mellora visual do contorno da zoa, e tamén para mellorar a accesibilidade e os accesos de Arbo.

 

O muro para sostén de terra ten unha lonxitude de 8 metros de longo e unha altura de un metro e será coroado con formigón compactado para máis seguridade  e colocación de bordillos para seguridade dos peons.

 

“Ensanche e Pavimentación do Vial Municipal Pividal-Mourentan”

O Concello de Arbo, pretende mellorar a pavimentación do camino de titularidade municipal: “Ensanche e Pavimentación do Vial Municipal Pividal-Mourentan”

 

 O Concello de Arbo, ten concedida unha subvención no Plan Concellos 2018-2019- Liña Investimentos, con destino ao financiamento do 100% do investimento para a obra “Ensanche e Pavimentación do Vial Municipal Pividal-Mourentan”, POR IMPORTE DE 170.144,59 €.- (IVE incluido do 21% que ascende a 29.529,23 €.-)

As actuación proxectadas son:

O camino atopase pavimentado na actualidade con firme de mezcla bituminosa en quente, pero o ancho e de 3,00 metros, sendo moi escaso en toda a súa lonxitude, e moi perigoso en certos puntos do seu trazado.

Pretendese obter un ancho de calzada de 5,00 metros e en distintos puntos da obra executarase una cuneta revestida de 1,00metro, polo que se planea conseguir una plataforma constante de 6,00 metros de ancho.

Executaranse as excavacions en desmonte necesarias para conseguir dita plataforma, sendo necesarias muros de mampostería que conteñan as terras dos taludes excavados.

Como se pretende mellorar o trazado, tanto en planta  como en alzado, tamén se rebaixara a rasante actual nun cambio de rasante nunha distancia de 50 metros. Na parte final da obra executarase un ensanche puntual para permitir que os vehículos poidan dar a volva, xa que a partir de ahí, a pista non permite a circulación dos mesmos, e na actualidade, esa zona final e demasiago angosta.

Como obras complementarias o ensanche, aproveitara para entubar un canal de rego existente, que se atopa en zona moi peligrosa do tramo de tubaxe de abastecemento de polietileno, que chegara ata o final da obra, na súa parte máis alta.

Una vez executadas todas as actuacions necesarias, pavimentarase a zona de ensanche cunha capa de base de zahorra artificial de 20 cm de espesor, e una capa intermedia de mezcla bituminosa completamente cunha capa de rodadura de mezcla bituminosa en quente tipo AC16  SURF 50/70D de 5 cm de espesor.

Finalmente, poderán a cota de nova rasante as tapas de pozo de rexistro existentes,  e colocarase una barreira de seguridade tipo bionda na zona máis perigosa que se citaba anteriormente, dando así por rematadas as actuacións reflexadas neste proxecto de construcción.

Coas actuacións previstas pretendese mellorar o servizo que ofrece para os seus usuarios o vial obxeto do proxecto, pois é un camino moi utilizado, tanto por vehículos como por peatons.

Obras Acondicionamento Vial Rial do PAzo - As Laxas (anualidade 2019)

COMENZA A SEGUNDA FASE (ANUALIDADE 2019)  DA AMPLIACIÓN DO VIAL DENDE RIAL DO PAZO ATA AS LAXAS

A finais do ano 2018 adxudicáronse as obras de ampliación do vial que transcorre dende o Rial do Pazo ata As Laxas, quedando rematada a obra no 50% do proxecto que correspondía a anualidade 2018.

Os traballos consisten na ampliación, mellora do trazado e drenaxe da vía, a realización de cunetas formigonadas e unha capa de firme e pintado do eixe da estrada. A obra está  financiada  pola Axencia  Galega de Desenvolvemento Rural pertencente a Consellería de Medio Rural. O alcalde de Arbo, Horacio Gil, visitou a zona e comprobou xunto co técnico que as obras estanse axustando o proxecto.

Avaance obras en Eidos de Arriba

ACONDICIONAMENTO DO VIAL EN EIDOS DE ARRIBA – SELA

As obras están enmarcadas dentro do Plan de Infraestructuras Rurais 2018, “Ampliación e acondicionamento do vial sito en Eidos de Arriba da parroquia de Sela en Arbo”

O Director Xeral de Desenvolvemento Rural don Miguel Ángel Pérez Dubois e o alcalde do Concello de Arbo don Horacio Gil asinaban un convenio en Santiago para execución de esta obra de infraestrutura rural.

As obras se plantexan pola necesidade de facilitar o acceso normal de veciños e vehículos de servizo como ambulancia, bombeiros, etc, o barrio de Eidos de Arriba. Un lugar de difícil acceso ata o momento, debido a configuración vial do núcleo actual, adaptándose o trazado existente o camiño público no que se están realizando as obras.

As obras consisten no desbroce, retirada de terra vexetal, desmonte e terraplenado, construción dun trazado de un carril por sentido de circulación, coa canalización de auga de rego e novos muros para contención de terra nas fincas afectadas pola ampliación.

Estas obras relaciónanse coa dinamización da base produtiva do medio rural, co obxectivo de dignificar e mellorar a calidade de vida da poboación que reside nas zonas rurais. As obras realizadas dentro deste plan nos últimos anos foron as melloras no acceso dos Eidos de Arriba en Sela, As Searas en Arbo, Espedregada e Fontán en Cabeiras, entre outras. 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011