Rehabilitación Vivendas Cequeliños

O CONCELLO DE ARBO RECIBE UNHA ACHEGA  PARA REHABILITACIÓN DUNHA DAS  ANTIGAS VIVENDAS DE MESTRES DE CEQUELIÑOS .

O Concello de Arbo recibe unha achega por importe de 8.269,00€. Para o ano 2020,  do Instituto Galego de Vivenda e Sola da Consellería de Medio Ambiente Territorio e vivenda para rehabilitar unha das vivendas de mestres de Cequeliños.

O Concello pretende comezar as obras no mes de Xaneiro e presentar nova solicitude para rehabilitación da segunda vivenda que queda pendente.

Por Resolución de 28 de decembro de 2018 pola que convocabanse as subvencións para rehabilitar as antigas vivendas de mestres, doutros oficios e demais edificios e vivendas de titularidade municipal, con carácter plurianual, a través do Instituto de Vivenda e Solo. Esstas subvencións están dirixidas aos concellos de menos de 20.000 habitantes para que se destinen a vivendas, en réxime de alugamento, á residencia habitual e permanente de unidades de convivencia con ingresos inferiores a 2,5 veces o IPREM.

Remate obras Pavilllón

 REMATADAS AS OBRAS PARA MELLORA DO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

O pasado mes de maio o Secretario Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e o alcalde do Concello de Arbo, asinaban un convenio para a realización de obras de mantemento no polideportivo municipal. .

As zonas de intervención céntraronse na cuberta dos vestiarios, e nos acabados interiores, deteriorados pola presenza de filtracións de auga da choiva. As obras a realizar consisten en, na substitución de panel sándwich de cuberta, sobre os vestiarios, reparación de canaletas da anterior cuberta, pintado de vestiarios, con reparacións puntuais (emplastecidos, etc..) e a substitución das porterías de fútbol. Esta actuación contou co financiamento ao 100% da Secretaria Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia .

Remate mellora iluminación

REMATADAS DAS MELLORAS DE ILUMINACIÓN NOS BARRIOS DE PORTELA E NA RUA ANTONIA TOVAR

Á vista do expediente que se tramitou perante a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra para a obtención dunha subvención de para 8.214,97 € (IVE incluído)  para a actuación denominada “Subministro para a Mellora da eficiencia e seguridade do Alumeado Público”, no marco das bases de subvencións do Plan Concellos 2018-2019 – Anualidade 2019 da  Deputación Provincial de Pontevedra aprobadas polo Pleno da Deputación o día 29 de decembro de 2017 e publicadas no BOPPO nº3 de 3-01-2018.

Cumprir cos niveis mínimos de iluminación, de acordo coas normas de seguridade requiridas. Este depende da potencia das lámpadas e a distribución especial dos puntos de luz. Proporcionar unha iluminación de calidade durante as horas de uso, que depende da capacidade da luz artificial para reproducir sombras, formas e cores. A tecnoloxía dispoñible fai que canto máis nos acercamos ao obxectivo, os custos dos elementos luminosos e o consumo de enerxía aumenten proporcionalmente. Cumprir coas premisas estéticas e funcionais esixidas en cada entorno para a integración do conxunto  dentro do mobiliario urbano. Un consumo enerxético adecuado, que dependerá do conxunto de factores indicados. Tendo en conta o anterior, as opcións analizadas como posibles áreas de intervención son:

-Deseño baseado en criterios de rendemento enerxético, limitando o uso de luminarias de  baixo rendemento

-Mellore a eficiencia das fontes de luz, utilizando o tipo de lámpadas máis adecuadas para cada entorno.

-Revisar o estado de todas as partes pertencentes ás instalacións, con especial atención a instalación de clima, especialmente a soportes metálicos debido a súa  maior deterioro.

-Revisión das conexións a terra das instalación, revisión das proteccións do bastidor segundo normativa

As actuación proxectadas son no Barrio de A Portela, Parroquia de Mourentán – Arbo e na Rúa Antonia Tovar, no centro Urbano

 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011