Remate das obras no Sendeiro do Pescadores

O CONCELLO DE ARBO REMATA AS OBRAS NO SENDEIRO DOS PESCADORES

Arbo, a outubro de 2018.- Coas melloras do Sendeiro dos Pescadores o Concello de Arbo ofrece aos turistas e os amantes do sendeirismo unha preciosa ruta cun importante patrimonio artístico e cultural que é pura natureza. 

Por resolución da directora de Turismo de Galicia recibíase unha achega  pola  cantidade de 27.930,88€, para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas, anunciada na convocatoria para o ano 2018, publicado no DOG 14 do 19.01.2018.

As actuacións consistiron na instalacións de paneis, infraestruturas de madeira, sinalización do camiño mediante balizas e postes direccionais de madeira, e marcas de pintura e traballos de adecuación do sendeiro como son a roza e creación de nova caixa no camiño.

No Concello de Arbo,  atópanse varios elementos patrimoniais de interese por toda a súa xeografía e na actualidade temos unha boa oferta turística de cara a tempada estival xa que contamos con varias praias fluviais no Miño e no Deva. Así mesmo tamén contamos con varios paneis interpretativos de actuacións pasadas acerca da pesca tradicional da lamprea e outras actividades ligadas aos estilos de vida típicos do lugar.

 

A habilitación deste sendeiro de ribeira e a súa conexión contribuirá a desestacionalizacion da oferta e reforzara os recursos interpretativos cos que conta o Concello. O rexedor segue informando que nos últimos anos Arbo esta tendo máis afluencia de visitantes, o que supón a recompensa da constante promoción e dás melloras dos recursos “únicos” que este municipio sitúa no suroeste da Provincia de Pontevedra. Para os amantes do sendeirismo, toda a Ribeira do Miño atesoura unha preciosa ruta cun importante patrimonio artístico e cultural que é pura natureza. 

Obras no Parque Empresarial de Arbo

APROBADA A RESOLUCIÓN QUE INICIA AS OBRAS DE MELLORA NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARBO

Á vista do expediente que se tramitou en febreiro de 2018 perante a Consellería de Economía, Emprego e Industria, para a obtención dunha subvención de 30.695,82€ - para a actuación denominada “Melloras no Polígono Industrial de Arbo”, no marco de subvención para habilitación e mellora de infraestruturas do parque empresarial,  ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2017 da Consellería de Economía, Emprego e Industria polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia,  se procede a súa convocatoria para o ano 2018 publicada no DOG 12 do 17.01.2018.

Na memoria do proxecto técnico indícase que con estas obras no parque empresarial continuase por parte do Concello cunha serie de melloras nos servizos e infraestruturas que o Concello de Arbo esta realizando en favor das mesmas para a dinamización do medio rural.

O motivo das obras a realizar é o mal estado do Polígono Industrial de Arbo sito na parroquia de Barcela, para dotarlle de maior seguridade e co obxectivo de dinamizar o asentamento de empresas é necesario o remodelamento deste espazo publico.

A actuación a realizar é a mellora das beirarrúas, con obras que consistirán no fresado da pintura existente en mal estado, sobre as beirarrúas de formigón e un posterior tratamento superficial con dobre capa de slurry asfáltico con acabado coloreado.

Ademais  tamen recibiuse o abeiro da mesma orde una  subvención de 6.502,53€ -  para a actuación de seguridade no polígono.

O motivo das obras a realizar é a seguridade do Polígono Industrial, instalando dúas cámaras de vídeo vixilancia e un vídeo gravador con disco duro , entre outras medidas.

Remate obras da Piscina

Arbo finaliza as obras de acondicionamento das súas piscinas municipal

O  Concello de Arbo finalizou as obras de melloras e adecuación das piscinas municipais e o seu recinto. Unhas actuacións adxudicadas por 79.482 euros e que incluen unha pequena praza con pavimento de formigón e zona axardinada. Esta executouse cunha pendente mínima cara ao viario e está delimitada con bolardos para evitar que sexa invadida polos automóbiles.

Así mesmo, construiuse unha caseta de dimensións mínimas, cuxa  envolvente achega transparencia e lixeireza á construción. Tamén conta cun peche para delimitar as súas distintas zonas, o que permitirá un funcionamento conxunto ou independente das dúas piscinas.

As obras no recinto tamén inclúe un peche que dá acceso ao recinto e a delimitación entre zona de piscina e zona deportiva de xogos. Un peche  modulado cunha disposición irregular dos seus elementos, con portas  correderas de amplas dimensións igualmente para que se poidan comunicar as distintas zonas.

Tamén se aplicou un lavado a alto presión, cepillado e lixado e unha posterior capa de pintura lisa de cor negra á pérgola encostada ao edificio de servizo, que se atopaba en mal estado. As luminarias convencionais substituíronse por outras de tecnoloxía led.

Reparouse tamén a cuberta e as xanelas e pintouse toda a fachada. Tamén se reparou a pista polideportiva. Doutra banda, completouse o peche vexetal con sebes que achegan variedade cromática e sobre a cuberta da sala de caldeiras colocáronse xardineiras de aceiro cortén.

melloras na biblioteca

O CONCELLO DE ARBO RECIBE UNHA ACHEGA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA A BIBLIOTECA

O Concello de Arbo, recibe unha achega da Fundación Segundo Gil Davila por un importe de 4.141,08 €.- para a compra de ordenadores e mobiliario para a Biblioteca.

Coa achega compromouse tres ordenadores e estanterias para mellorar o servizo da biblioteca.

Becas Segundo Gil Davila

CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDO

O Concello de Arbo, en colaboración coa Fundación “Segundo Gil Dávila”, CONVOCA DEZ AXUDAS DE ESTUDOS DE  500,00€ cada unha.

Poderán solicitar esta axuda aqueles mozos e mozas, que realicen estudos universitarios no  presente curso 2.018/2.019  e que cumpran os seguintes requisitos: 

a) Estar empadroado no Concello cun ano de anterioridade ao momento en que se solicita a beca.

b) Non estar en posesión ou non reunir os requisitos legais para a obtención dun título do mesmo ou superior nivel ao correspondente ao dos estudos para os que se solicita a beca. A estes efectos, non poderán ser beneficiarios de beca aqueles estudantes aos que unicamente lles reste, para a obtención do título, a acreditación dun determinado nivel de coñecementos dun idioma estranxeiro.

b)  Estar matriculado nalgunha das ensinanzas universitarias do sistema educativo español para obter un título universitario oficial.

c) No caso do Master, só se terán en conta aqueles que habilitan para o exercicio profesional.

d) Non atoparse incurso nalgunha das prohibicións establecidas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

 

A Instancia de solicitude dirixirase ó Sr. Alcalde - Presidente do Concello de Arbo, acompañada da documentación establecida nas  Bases da convocatoria ( a disposición dos solicitantes nas Oficinas Municipais e na páxina  Web).

 

O prazo de presentación estará aberto dende o día  2  ata o día  30  de Outubro de 2018. 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011