Adhesión Pacto de Alcalde

O CONCELLO DE ARBO ADHERIRESE Á INICIATIVA EUROPEA  DO PACTO DOS ALCALDES PARA O CLIMA E A ENERXÍA

A Comisión Europea puxo en marcha en 2008 o Pacto dos Alcaldes (Covenant of Mayors), unha iniciativa aberta a todas as cidades e municipios en Europa co obxectivo de involucrar ás autoridades locais e aos cidadáns no desenvolvemento e a aplicación da política enerxética da Unión Europea. O Pacto consiste no compromiso das cidades asinantes de ir máis alá dos obxectivos adoptados para o ano 2020 pola UE para reducir as emisións de CO2 a través de medidas de eficiencia enerxética, de accións relacionadas coa promoción das enerxías renovables e da mobilidade urbana sostible. A Xunta de Galicia e consciente de que o Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía e o mellor instrumento para implicar aos concellos de Galicia na loita contra o cambio climático.

Todos temos algo que facer e no ámbito da administración local deseñando estratexias para reducir esas emisións en función das nosas competencias”, tamén informa que para alcanzar os  obxectivos, o Concello de Arbo ao adherirse ao Pacto ten que  a redactar un Plan de Acción para a Enerxía Sostible e o Clima (PACES) cun inventario de referencia de emisións (IRE) para facer o seguimento da súa  efectividade das accións de mitigación e unha avaliación de riscos e vulnerabilidades ante o cambio climático .

O Concello de Arbo deberá concentrar os seus esforzos en reducir a demanda de enerxía nos seus territorios e adaptar a demanda enerxética á oferta promovendo a utilización de recursos enerxéticos locais.

 

https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/

 

Camapaña -separar con Xeito

A CAMPAÑA SEPARAR CON XEITO CHEGA O CONCELLO DE ARBO

O Pasado 12 de setembro, coincidindo co mercado municipal  que organiza o Concello de Arbo todo os mércores na Praza do Concello, tiña lugar unha xornada divulgativa para estimular a concienciación da cidadanía sobre a necesidade de separar os residuos sólidos urbanos e favorecer o reciclaxe.

Esta campaña organizada pola Colaboración da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e Ecoembres, e solicitada polo concello de Arbo, xa é a terceira vez que visita Arbo. O Stand de “Separar con Xeito” estivo presente en Arbomostra durante os días da Festa da Lamprea en Abril e na Carballeira de Turberla os dias da Festa da Lamprea Seca que tivo lugar os días 11 e 12 de agosto.

Os responsables do stand derón informacion e pautas os participanters de cómo separar correctamente.

Dende o Concello de Arbo, estamos apostando pola separaciónde residuos e pola reciclaxe, confirma o alcalde do Concello Horacio Gil, que informa que nos últimos anos se teñen colocado máis colectores para a recollida de plastico, carton e vidro, así como un colector de voluminosos que se coloca cada 15 días nun barrio distinto da xeografía arbense, donde os veciños e veciñas poden depositar os residuos de gran tamaño. Dende o Concello de Arbo, tamén queren pedir aos veciños que usen o colectores para o fin que lles corresponde, amarelo (Plástico e envases lixeiros), azul (papel e cartón) e Iglus para vidro, e que non depositen o lado dos colectores municipais ou nas beirraruas   ningun residuo, nos recorda tamén o rexedor  Arbense que o Concello dispon de Punto Limpo sito o lado do Campo de Fúlbol que esta aberto o público os mercores e sábados de 11 a 18.00 horas

Analise auga de consumo

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ANÁLISE DE AUGADE CONSUMO HUMANO DO CONCELLO DE ARBO

Arbo a 23 de xuño de 2017.- O concello de Arbo acaba de adxudicar o Servizo de análises de auga de consumo humano.

A vista da proposta da Conselleria de Sanidade, na que pon de manifestó a necesidade de proceder co fin de cumprir coas existencias da normativa sanitaria de aplicación a contratación externa con empresa do sector capacitada e autorizada dos servizos de realización dos controis e análises e coa periocidade preestablecida, así como a  necesidades de  proceder a elaboración dun novo protocolo para o sevizo de abastecemento, así como para a piscina de verán municipal,  estando finalizado o contrato coa empresa actual.

A nova contratación adxudicada a empresa mercantil “AKUABNATURA DE OURENSE S:L” por un praza de dous anos e un importe total de 11.354,78 €.-,   ten por obxetivo cumprir e mellorar o servizo de  abastecemento domiciliario de auga de  consumo humano do Concello de Arbo, e dar unha mellor calidade e máis seguridade os veciños, dacordo as directrices marcadas e esixidas na normativa sanitaria de aplicación, levando a cabo os controis e análises  establecidos .                

 

Xestion e Recollida de Residuos

RECOLLIDA, TRANSPORTE, XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS DO PUNTO LIMPO DO CONCELLO DE ARBO, E DA RECOLLIDA ORDINARIA DOS CONTADORES DE PAPEL/CARTÓN DO CONCELLO

O concello de Arbo, ven de  adxudicar e contratar a prestación dos servizos de “Recollida, transporte, xestión e tratamento de residuos do punto limpo do Concello de Arbo, e da recollida ordinaria dos contadores de papel/cartón do Concello”, mediante procedemento negociado sen publicidade, deste servizo, admitindo entre os criterios de selección o prezo máis baixo e outros criterios obxectivos que garden relación co obxecto deste contrato; establecendo a súa duración nun ano, coa posibilidade da súa prórroga por outro ano máis por mutuo acordo das partes.

En  Resolución nº 208/15 de 22.05.15 resolveu aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas para a adxudicación do contrato de prestación dos referidos servizos, mediante procedemento negociado sen publicidade ao abeiro do disposto no artigo 174 e), en relación co artigo 177 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público; ao mesmo tempo que aproba o  expediente de contratación e autoriza o gasto  correspondente a este ano 2015 con cargo á aplicación orzamentaria 1621.227 prevista no Orzamento prorrogado cara o exercicio 2015, asumindo o compromiso de dotar o crédito  necesario para asumir as obrigas económicas deste contrato no orzamento 2016 e nos orzamentos ao que estende a duración deste contrato, incluídas as posibles prórrogas por mutuo acordo das partes.

 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011