Sinatura A. LimpreBike

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  O CONCELLO DE ARBO E ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL LAMPREBIKE ARBO  

 

Que  o Concello considera que a labor que realiza esta asociación é de interese público, o cal supón un fomento deste modalidade deportiva e doutras actividades deportivas relacionadas coa mesma. Do mesmo xeito, o Concello considera que a colaboración da Asociación na Marcha BTT da Lamprea no  mes de Abril e a Festa da Bicicleta no mes de Agosto  contribúe a promoción turística e económica do municipio. O Concello de Arbo comprométese a achegar a cantidade máxima de 800,00 € a A.Cultural e   Deportiva Lamprebike para o ano 2019

 

Sinatura Convenio S. Caza

SINATURA ANEXO PARA O ANO 2019 AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  O CONCELLO DE ARBO E A SOCIEDADE DE CAZADORES SANTA BARBARA DE AS NEVES-ARBO PARA A ACTIVIDADE DENOMINADA  FEIRA DE CANS DE CAZA A CELEBRAR EN ARBO, asinado con data 11 de novembro de 2016

A  contía para este ano 2019 para a a Sociedade de Caza Santa Barbara de As Neves-Arbo incrementouse ata o importe de 1.700,00 €.

 

Sinatura Convenio ANPA

SINATURA ANEXO PARA O ANO 2019 AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  A ANPA A LUMBRE E O CONCELLO DE ARBO  PARA A POSTA EN MARCHA DE DIVERSAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  PARA OS ALUMNOS DO CEIP ANTONIO CARPINTERIO DURANTE O CURSO ESCOLAR,  asinado con data 8 de novembro de 2016

 

A contía para este ano 2019 para a ANPA DO CEIP ANTONIO CARPINTERO incrementouse ata do importe de 1.700,00 €.

 

Visita deputados A Lomba

OS DEPUTADOS CARLOS LOPEZ FONT E OLGA M GARCIA BALLESTEROS VISITABAN XUNTO CO ALCALDE DE ARBO, HORACIO GIL AS OBRAS  DA  LOMBA

O Concello de Arbo e a Deputación Provincial melloraron a estrada provincial no barrio da Lomba – Mourentan do termo municipal de Arbo. Os Deputados Carlos Lopez e Olga M. García, achebanse ao Termino municipal de Arbo, para comprobar xunto co Alcalde do Concello de Arbo Horacio Gil, o remate das actuacións realizadas no entorno da estrada de titularidade provincial EP-5003, nas proximidades do seu cruce coa estrada EP-5205, no lugar de A Lomba. 

O Deputado Carlos Lopez, aseguraba que esta actuación é sobresaínte e vai na liña de ter como prioridade ás persoas e garantir a seguranza viaria nas estradas provinciais.

O Alcalde do Concello de Arbo, informaba que Estes traballos melloran a accesibilidade do treito e dotan de servizos á veciñanza da Lomba, repercutindo na súa calidade de vida.

 

Concesión Subvencións

Subvencións concedidas ao Concello de Arbo pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra no marco da “Convocatoria de subvencións a concellos destinadas á mellora dos montes mediante a creación de parques forestais” (BOPPO nº 243de 21.12.17):

Este Concello tras solicitude presentada no marco da Liña 1 da convocatoria do Ente Provincial para o ano 2018 resultou beneficiario da seguinte subvención por acordo da Xunta de Goberno do Ente Provincial de data 22.06.18:

*Subvención por importe de 5.488,56 € (70%) para a redacción do proxecto para a creación do parque forestal de “San Xoán de Arbo”, cun orzamento total de 7.840,80 €, sendo o importe de achega municipal de 2.352,24 € (30%). A redacción do referido proxecto foi encargada polo Sr. Alcalde á mercantil “SERVICIOS TÉCNICOS E OBRA DO RURAL S.L. -XIRELA” no importe de 7.840,80 €.

Este Concello tras solicitude presentada no marco  da Liña 2 da convocatoria do Ente Provincial para o ano 2018 resultou beneficiario da seguinte subvención por acordo da Xunta de Goberno do Ente Provincial de data 22.06.18:

*Subvención por importe de 38.271,74 € (70%) para levar a cabo as actuacións no parque forestal de “Bouza de Miguel”, cun orzamento total de 54.673,91  €, sendo o importe de achega municipal de 16.402,17 € (30%). As actuacións incluídas son: Implantación de medidas fronte incendios forestais: rozas e actuacións de eliminación das especies seucaliptus e pinus en faixas de defensa primaria, así como a mellora de valores naturais: formacións arbóreas, creación dunha zona de uso e aproveitamento da cidadanía: parque, incluída a sinalización e divulgación do parque. O orzamento por importe total de 54.673,91 € presenta o seguinte detalle:

Capítulo I: Rozas: 2.929,81 €

Capítulo II: Plantación: 3.083,92 €.

Capítulo III: Parque: 28.106,90 €.

Capítulo IV: Sinaléctica: 3.450,00 €

Capítulo V: Divulgación: 400,00 €

Total orzamento execución material: 37.970,63 €.

Beneficio Industrial 13%: 4.936,18 €.

Gastos Xerais 6%: 2.278,24 €

IVE 21%: 9.488,86 €

Total orzamento final: 54.673,91 €
 

A actuación foi contratada a través de licitación por procedemento aberto, con división en lotes, co seguinte detalle:

LOTE 1 Comprende os capítulos I e II de orzamento: actuacións sobre a vexetación (rozas e plantación)

Orzamento base de licitación IVE 21% excluído: 7.156,34 €. (IVE 21% 1.502,83 €)

Orzamento base de licitación IVE 21% incluído: 8.659,17 €.

LOTE 2: Comprende os capítulos III, IV e V de orzamento: as actuacións de creación área infantil, divulgación e sinalización

Orzamento base de licitación IVE 21% excluído: 38.028,71 € (IVE 21% 7.986,03 €)

Orzamento base de licitación IVE 21% incluído: 46.014,74 €.

 

O contrato para a execución das actuacións incluída no lote II foi adxudicado neste ano 2019 á mercantil “ZONA DE OBRA O ROSAL S.L.” no importe de 37.271,94 € (IVE incluído), atopándose pendentes de adxudicación as actuacións incluída no lote I, ao quedar deserto o procedemento aberto neste parte, e estar en tramitación un procedemento negociado sen publicidade conforme ao disposto na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público.

Dáselle publicidade a dito  cofinanciamento recibido da Deputación Provincial de Pontevedra para ditos fins, cumprindo coas obrigas establecidas nas bases da convocatoria do ano 2018.

Becas Segundo Gil Davila

CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDO

O Concello de Arbo, en colaboración coa Fundación “Segundo Gil Dávila”, CONVOCA DEZ AXUDAS DE ESTUDOS DE  500,00€ cada unha.

Poderán solicitar esta axuda aqueles mozos e mozas, que realicen estudos universitarios no  presente curso 2.018/2.019  e que cumpran os seguintes requisitos: 

a) Estar empadroado no Concello cun ano de anterioridade ao momento en que se solicita a beca.

b) Non estar en posesión ou non reunir os requisitos legais para a obtención dun título do mesmo ou superior nivel ao correspondente ao dos estudos para os que se solicita a beca. A estes efectos, non poderán ser beneficiarios de beca aqueles estudantes aos que unicamente lles reste, para a obtención do título, a acreditación dun determinado nivel de coñecementos dun idioma estranxeiro.

b)  Estar matriculado nalgunha das ensinanzas universitarias do sistema educativo español para obter un título universitario oficial.

c) No caso do Master, só se terán en conta aqueles que habilitan para o exercicio profesional.

d) Non atoparse incurso nalgunha das prohibicións establecidas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

 

A Instancia de solicitude dirixirase ó Sr. Alcalde - Presidente do Concello de Arbo, acompañada da documentación establecida nas  Bases da convocatoria ( a disposición dos solicitantes nas Oficinas Municipais e na páxina  Web).

 

O prazo de presentación estará aberto dende o día  2  ata o día  30  de Outubro de 2018. 

Adxudicación obra

Á vista do expediente que se tramitou en xuño de 2017  perante o Servizo de Cultura da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra para a obtención dunha subvención de 5.929,00 € para a actuación denominada “Obras de Restauración e Reparación do entorno do Cruceiro no Cemiterio San Cristobal de Mourentán”,  no marco das bases de subvencións para a rehabilitacio´n e a sinalización do patrimonio histórico-cultural, dirixidas aos Concellos da Provincia de Pontevedra para o 2017  publicadas no BOPPO do 1 de xuño de 2017.

Tendo en conta que consta no expediente unha memoria técnica avaliada redactada polo Sr. Arquitecto Asesor Municipal en data 9 de novembro de 2016 e no que se fixa como orzamento da referida actuación o importe dos 5.929,00 € (IVE incluído), correspondendo á base 4.900,00 € e ao IVE do 21% 1.029,00 €.

O concello de Arbo.  adxudicou as  “Obras de Restauración e Reparación do entorno do Cruceiro no Cemiterio San Cristobal de Mourentán”,con  NAROM S.L. , con CIF núm. B-36.163.418, e domicilio en Rúa I, Parcela 13, Polígono Industrial A Granxa, 36400, O Porriño (Pontevedra), representada por D. Manuel Fernández Fernández , con NIF 76.913.887-R,  e inscrita no rexistro de contratistas da Xunta de Galicia co núm. 2260, na contía de  5.929,00 €,  IVE do 21% incluído,  a cal deberá rematar e facturar  as obras antes do 30.06.18 , data límite fixada para xustificar a subvención concedida polo Ente Provincial, axustándose en todo momento  aos termos  da memoria técnica elaborada polo Sr. Arquitecto Asesor Municipal D. Teodoro de Francisco Antes. 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011