Servizos Sociais Comunitarios

Son servizos dirixidos  a toda a poboación.  O seu obxectivo é informar aos cidadáns sobre os distintos recursos, prestacións e dereitos en materia de servizos sociais, así como a valorar situacións problemáticas, orientar e asesorar na búsqueda de solucións.

UBICACIÓN

Enderezo: Concello de Arbo

Praza consistorio, 1

36430 – Arbo

Correo electrónico: concellodearbo@concellodearbo.es

Teléfono: 986 665 000

 

TÉCNICOS/AS E SERVICIOS QUE REALIZAN:

·         Traballadora social (Mar Sousa):

Horario: de luns a xoves de 9:00 horas a 13:00 horas, e os venres só con cita previa.

Correo electrónico: servizosocialarbo@yahoo.es

·         Educadora social (Ana):

Horario: de luns a venres de 8:00 horas a 15:00 horas.

Correo electrónico: educafarbo@hotmail.com

Orientación, información e asesoramento

Ten por obxecto informar e guiar ao cidadán dos distintos dereitos e recursos en materia de servizos sociais, así como orientar e asesorar a persoas e grupos afectados con problemáticas específicas,  diagnosticando a situación e derivándoa, se fose preciso, aos servizos sociais de atención especializada.

Áreas e recursos de maior interese para o cidadán:

§  Comunidade 

-          Axudas do Plan de Vivenda

-          Axuda económica para o pago de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico

-          Bono social eléctrico

-          Asistencia sanitaria

-          Reintegro de gastos  do Sistema de Saúde de Galicia

-          Asistencia xurídica gratuíta

-          Etc …

§  Dependencia

-          Valoración e recoñecemento da situación de dependencia nos supostos de emerxencia social.

-          Valoración e recoñecemento da situación de dependencia para menores de 3 anos.

-          Servizo de axuda no fogar SAAD

-          Servizo de atención diúrna e de noite para persoas en situación de dependencia

-          Servizo de atención residencial para persoas en situación de dependencia

-          Xantar na casa

-          Servizo de Teleasistencia para persoas en situación de dependencia

-          Servizo de xeolocalización para persoas en situación de dependencia

-          Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal (065)

-          Centros de Día (Consorcio)

-          Centros residenciais para maiores propios da Xunta

-          Centros residenciais para maiores con prazas públicas concertadas

-          Etc….

§  Discapacidade

-          Pensión non Contributiva de Invalidez

-          Complemento de Terceira Persoa

-          Complemento para titulares de PNC que residan nunha vivenda alugada

-          Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA)

-          Axudas de inclusión social (AIS)

-          Servizo de axuda no fogar

-          Recoñecemento do grao de discapacidade

-          Programa de Respiro Familiar para coidadores de persoas en situación de dependencia

-          Termalismo Social IMSERSO

-          Prazas xuvenís e de inclusión (discapacidade) no programa Campaña de verán-2015

-          Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2015

-          Tarxeta de estacionamento

-          Servizo de Teleasistencia para persoas en situación de dependencia

-          Abono anticipado de deducións por familia numerosa, monoparental ou discapacidade

-          Bono social eléctrico

-          Abono Social de Telefónica

-          Etc….

§  Familia e Infancia

-          Axudas de inclusión social (AIS)

-          Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

-          Título de Familia Numerosa

-          Carné familiar

-          Recoñecemento ou asimilación a categoría de descendente ao concibida/a

-          Estadías nas residencias de tempo libre

-          Punto de atención á infancia

-          Axudas do Plan de Vivenda

-          Axuda económica para o pago de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico …

-          Bono social eléctrico

-          Deducións no canon da auga a familias numerosas ou en risco de exclusión

-          Prestacións familiares da Seguridade Social

-          IRPF: Abono mensual anticipado da dedución por maternidade para traballadoras con fillos menores de 3…

-          Bonificacións no transporte interurbano para familias numerosas

-          Abono anticipado de deducións por familia numerosa, monoparental ou discapacidade

-          Asistencia xurídica gratuíta

-          Etc….

§  Maiores

-          Pensión non contributiva de xubilación

-          Complemento para titulares de PNC que residan nunha vivenda alugada

-          Centros de Día (Consorcio)

-          Ingreso en residencias para maiores con autonomía

-          Servizo de axuda no fogar

-          Termalismo Social IMSERSO

-          Programa "Ti tamén contas" 2015 - Deputación de Pontevedra

-          Programa de Saúde e Benestar 2015 - Deputación de Pontevedra

-          Programa diúrno de balnearios na provincia de Pontevedra "Coidarte 2015"

-          Coñece a túa provincia Deputación de Pontevedra

-          Benestar en balnearios 2015

-          Programa de Turismo Social para maiores do IMSERSO

-          Xantar na casa

-          Servizo de Teleasistencia para persoas en situación de dependencia

-          Bono social eléctrico

-          Abono Social de Telefónica

-          Asistencia xurídica gratuíta

-          Etc ….

Banco de Alimentos

O Banco de Alimentos municipal ten por obxectivo principal recadar alimentos non perecedoiros e redistribuílos entre as persoas con menores recursos, co fin de solventar as súas necesidades básicas.

O Concello recibe  a maior parte dos alimentos do Banco de Alimentos de Vigo - Cruz Vermella, que pertence  a Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), pero tamén grazas ás campañas de recollida como por exemplo a “Operación  Kilo”, “Nadal Solidario”, festivais, etc…

Asesoramento psicoloxico

ASESORAMENTO PSICOLÓXICO INDIVIDUAL E FAMILIAR PARA OS/AS USUARIOS QUE SOLICITEN DITOS SERVIZOS DENDE OS SERVIZOS SOCIAIS BÁSICOS DO CONCELLO DE  ARBO

O Concello de Arbo presta o servizo de asesoramento psicoloxico individual e familiar par aos/as usuarios que solitien ditos servizos dende os servizos sociais basicos do concello de Arbo,

Para aquelas familias que o necesiten o Concello de Arbo, pon a disposición dos veciños o Asesoramento Psicolóxico individual e familiar. A solicitude deberá realizarse nos Servizos Sociais Básicos do Concello de Arbo, de luns a venres en horario de 8:00 a 15:00 horas. 

Persoa de Contacto:

 - Traballadora Social

- Educadora Familiar

 

 

Mesa Local de Coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero (MCL)

Que é?
 
Unha mesa local de coordinación interinstitucional é un instrumento operativo no que están representados todos os ámbitos municipais implicados, directa ou indirectamente, na loita contra a violencia de xénero, co obxecto de procurar una maior eficiencia da resposta ante a grave vulneración de dereitos que supón a violencia de xénero.
 
Obxectivos
 
O obxectivo xeral da MLC é promover, no ámbito municipal, políticas e actuacións para a erradicación da violencia de xénero.
Como obxectivos específicos:
 
1. Mellorar a detección precoz de casos de violencia de xénero.
2. Optimizar a coordinación dos axentes implicados na loita contra a violencia de xénero.
3. Ofrecerlles unha atención e unha resposta áxil ás vítimas.
4. Mellorar a protección daquelas que presenten alto risco.
5. Informar e sensibilizar na materia tanto os profesionais como a poboación en xeral.
 
Composición da MLC
 
Na MLC debe haber representación de todos os axentes que dentro do ámbito local estean involucrados, directa ou indirectamente, na materia.
 
A presidencia da Mesa debería asumila o/a alcalde/sa do concello, ou o/a concelleiro/a en quen delegue, e a secretaría asumila a persoa técnica que se designe por parte da concellaría competente en materia de violencia de xénero.
No concello de Arbo a MLC está composta por:
 
Presidencia
- O alcalde Horacio Gil Expósito.
 
Secretaría
- A técnica competente en Violencia de Xénero: a técnica de intervención familiar Ana Mª Domínguez Márquez.
 
Vogalías
- Concelleira de Servizos Sociais e Promocións da Igualdade: Salomé Troncoso Vieitez.
- Garda Civil: o sarxento Jose Diéguez González.
- Centro educativo: o director Javier Rodríguez Pérez
- Servizos sanitarios: o médico J. Ignacio Mena Cao.
- Servizos sociais: a traballadora social Mar Sousa Alfaya.
- Outros axentes: a psicóloga María Martínez Conde.
 
A MLC pode ampliar a representación a outras entidades, ben de forma estable ou ocasional, en razón da oportunidade.

 

Arquivos

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011