Achega para elaborar PACES

O CONCELLO DE ARBO RECIBE UNHA ACHEGA DE 4000,00€.- PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXIA SUSTENTABLE (PACES) 

Ao abeiro da Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sostible cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede a súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2020 (código de procedemento MT210A) (D.O.G. Nº 93, 14 de maio de 2020), o Concello de Arbo, recibe  a resolución ditada pola directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, por delegación da súa Conselleira, pola que se lle concede ao CONCELLO DE ARBO, unha axuda por importe de 4000,00 €.- para a asistencia técnica na elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES).

 En base a notificación, o Concello de Arbo, ten previsto elaborar e presentar o Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible (PACES) , este documento respalda os compromisos adquiridos polo Concello de Arbo ao adherirse ao Pacto dos Alcaldes.

Este servizo será para e asistencia técnica para redacción do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible do Concello de Arbo incluindo todas as accións e metodoloxía segundo a estratexia do modelo PACES e as apostas do Cocello para mitigar emisións de GEI e adaptarse ao cambio

O Concello non dispón dos medios materiais e persoais necesarios para a prestación do referido servizo.

Por elo, dende a Alcaldía solicítase orzamento a empresa a empresa SICASOFT SOLUTIONS, S.L con CIF:B-70452263, con ampla experiencia neste campo, que achega a súa proposta económica para o servizo de asistencia técnica para a elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES).

O valor estimado ao que ascende o presente contrato fíxase en 3.305,78 € (IVE excluído), sendo o orzamento base de licitación de 4.000,00 €, dos que corresponden á base os referidos 3.305,78 € e ao IVE do 21% o importe de 694,22 €.-

 

 

 

© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011