Finalización obra vivenda Social en Cequeliños

O CONCELLO DE ARBO XA DISPON DA SUA PRIMEIRA VIVIENDA SOCIAL

·A vivenda esta ubicada na antiga Escola de  Mestres de  Cequeliños

·Para financiar as obras dende o Concello de Arbo optaban a unha  línea de Subvencións da Xunta de Galicia orientada a restauración de este tipo de inmobles.

A finais do ano 2019 o Concello de Arbo recibía unha achega por importe de 8.269,00€ do Instituto Galego de Vivenda e Solo da Consellería de Medio Ambiente para a posta en marcha da súa primeira vivenda social.

 A adxudicación do contrato realizábase a principio de ano, sendo unha empresa local de Arbo, a encargada de realizar os traballos para a posta en marcha da vivenda social. As obras de rehabilitación da casa de Mestres de Cequeliños, tiveron que se aprazadas durante o estado de alarma o que retrasou un pouco a evolución do proceso.

Outras das vivendas de titularidade municipal a Casa de Mestres en Sela, foi rehabilitadas para a posta en Marcha da Casa do Maior que dan servizo a cinco dependentes dende xuño de 2019

 

O obxetivo é iniciar un programa de restauración das vivendas de mestres de Cequeliños para polas a disposición en réxime de alugamento, á residencia habitual e permanente para aquelas familias con baixos recursos. Así o anunciou o rexedor da localidade de Arbo, Horacio Gil, quen explicou que unha vez rematada a antiga casa de mestres de Cequeliños reforzarase a política social que se esta levando a cabo dende a chegada do seu Goberno ao Concello de Arbo  “Melloras no SAF, Axudas de Emerxencia social,  a Casa do Maior en Sela, a compra de inmoble para Centro Social que se licitara en breve, ou o terreno para a residencia da Terceira Idade” avalan o traballo realizado dende o ano 2014 ata o momento.


Obras acceso Couto - As Laxas

ARBO DESTINA 38.000 EUROS PARA ÁS OBRAS DE ACCESO COUTO AS LAXAS

 • Concello de Arbo contrata as obras de “Acceso Couto a  As Laxas”,  tras resolución de concesión de Subvención da Axencia Galega de  Desenvolvemento Rural dacordo coa resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento  Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de  Galicia 2014 – 2020
 • O importe das obras ascende a 38.102,90 €.- (IVE 21% incluído).
 • Despois do proceso de licitación e adxudicación as obras comezaron e o prazo de execución de 3 meses 

Á vista do expediente que se tramitou ante a Axencia Galega de  Desenvolvemento Rural dacordo coa resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento  Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de  Galicia 2014 – 2020 para “Acceso Couto – As Laxas”, cun orzamento total de 38.102,90 €.- (IVE do 21% incluido) o Concello de Arbo, recibia da Consellería de Medio Rural comunicación da concesión de subvención o pasado 16 de xullo para a mellora do Camiño de As Laxas.

Mellorar as infraestruturas de comunicación municipais que serven de acceso a distintas localidades do municipio, co obxectivo de favorecer as condicións de transito e seguridade viario, e deste modo, proporcionar mellora calidade de vida aos habitantes, contribuír a evitar a  despoboación e fomentar a actividade económica.

 

A Roza do terreo, demolición e realización do movemento de terras necesario, escavacións e terraplenados, así como a carga e transporte do material sobrante a entulleira. Execución de  muros de cachotería, realización de cunetas  formigonadas nos tramos sinalados nos planos, ampliación do vial e posteriormente aglomerado en quente  e pintado do eixo e colocación de barreiras de seguridade, son algunhas das obras que constan na memoria do proxecto.

Achega para elaborar PACES

O CONCELLO DE ARBO RECIBE UNHA ACHEGA DE 4000,00€.- PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXIA SUSTENTABLE (PACES) 

Ao abeiro da Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sostible cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede a súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2020 (código de procedemento MT210A) (D.O.G. Nº 93, 14 de maio de 2020), o Concello de Arbo, recibe  a resolución ditada pola directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, por delegación da súa Conselleira, pola que se lle concede ao CONCELLO DE ARBO, unha axuda por importe de 4000,00 €.- para a asistencia técnica na elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES).

 En base a notificación, o Concello de Arbo, ten previsto elaborar e presentar o Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible (PACES) , este documento respalda os compromisos adquiridos polo Concello de Arbo ao adherirse ao Pacto dos Alcaldes.

Este servizo será para e asistencia técnica para redacción do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible do Concello de Arbo incluindo todas as accións e metodoloxía segundo a estratexia do modelo PACES e as apostas do Cocello para mitigar emisións de GEI e adaptarse ao cambio

O Concello non dispón dos medios materiais e persoais necesarios para a prestación do referido servizo.

Por elo, dende a Alcaldía solicítase orzamento a empresa a empresa SICASOFT SOLUTIONS, S.L con CIF:B-70452263, con ampla experiencia neste campo, que achega a súa proposta económica para o servizo de asistencia técnica para a elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES).

O valor estimado ao que ascende o presente contrato fíxase en 3.305,78 € (IVE excluído), sendo o orzamento base de licitación de 4.000,00 €, dos que corresponden á base os referidos 3.305,78 € e ao IVE do 21% o importe de 694,22 €.-

 

 

 

Dan Comezo as Obras do Camiño de Esmoriz

DAN COMEZO AS OBBRAS NO CAMIÑO DE ESMORIZ

 • O importe do contrato ascende a  123.544,75 € (IVE incluído do 21% que ascende a 21.441,65 €)
 • Para a realización das obras o Concello de Arbo conta cunha achega da Deputación Provincial
 •  O prazo de execución do contrato  será de 3 meses.

Dada a ampla superficie do concello, e o gran número de estradas existentes, a tarefa de mantelas todas en perfecto estado é complicado, sendo necesaria proxectos de pavimentación que rexeneren completamente a rodadura en ditas estradas e que melloren a seguridade viaria coa optimización do trazado.

Con este novo investimento na mellora de camiños rurais responde as peticións  de agricultores e veciños e veciñas  da zona.

 A obras acométense  por mor do mal estado do camiño de Esmoriz  e tamén se pretende a mellora das infraestruturas vinculadas ao servizo de abastecemento e saneamento municipal, co fin de dar un mellor servizo aos seus habitantes, e así prevese a implantación da rede de saneamento que non existe en dito camiño de Esmoriz.

Mellora Parque Parque P.A.I e adqusisón de mobiliario

O CONCELLO DE ARBO MELLORARA O PARQUE INFANTIL DE BARCELA E COLOCARA MOBILIARIO NO CASCO URBANO

 • Importe da obra 19.354,96€.-
 • Este concello ten a necesidade de dotar de mobiliario urbano no Casco urbano e unha balaustrada no parque infantil no Punto de Atención a Infancia
 • A zona obxecto da memoria ubicase no Casco Urbano de Arbo e no lugar de Coruxa - Barcela, pertencente ao concello de Arbo, provincia de Pontevedra.

 

O Concello de Arbo,  detectou a necesidade de mobiliario urbano para mellora do servizo o cidada e a calidade do mesmo.

 Detectouse a necesidade de colocar unha nova balaustrada no Punto de Atención a Infancia (PAI) para a mellora da seguridade e das prestacións aos usuarios do parque infantil e colocación de  xardineiras para ubicar no Casco Urbano para delimitar as zonas peatonais.

Ante esta  necesidade de contratar o proxecto “Subministro de Material para colocar en distintos puntos do Concello en Parque PAI Barcela e zonas Públicas Casco Urbano, o Concello de Arbo solicitou subvención que foi  concedida pola Deputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan Concellos - Plan de obras e Servizos (Plan Concellos) 2020, dentro da Liña 1 – Subministración

Adxudicación Obra Urzal

O CONCELLO DE ARBO, ADXUDICA A OBRA DE  “ENSANCHE E MELLORA DO CAMIÑO URZAL –CIVIDA  2ªFASE

 • As actuacións propostas consisten na mellora e ampliación da pavimentación e mellora do Camiño de Urzal-Civida 2ª FASE
 • Importe do contrato: 90.978,94 € (IVE incluido do 21% que ascende a 15.789,73 €)
 • O Concello conta con financiamento ao 100% para acometer dito investimento en base a subvención concedida polo Ente Provincial no marco do Plan Concellos 2020

 

O Concello de Arbo, adxudica a  contratación das obras de Ensanche Mellora do camiño de Urzal – Civida 2ªFase” a traves da plataforma de contratación do Concello de Arbo.

 As obras, que daran comezo nas vindeiras semanas,  incluídas  neste proxecto consisten no ensanche e a mellora dun tramo do camiño existente no lugar de  Urzal na parroquia de Barcela e do que xa se executou o ano pasado a primeira fase deste proxecto

O importe do contrato ascendería á cantidade de 90.978,94 €  (IVE do 21%  incluído que ascende a 15.789,73 €)  e conta coa subvención da Deputación provincial de Pontevedra.

Contratación para instalación de climatización na Planta Segunda da Casa Consistorial

O CONCELLO DE ARBO CONTRATA A INSTALACIÓN DA CLIMATIZACIÓN NA PRANTA SEGUNDA DA CASA COSISTORIAL 
 
 
Obxecto do contrato:
 
Subministro e montaxe de catro unidades climatizadoras para a Planta Segunda da Casa Consistorial
 
Valor Estimado:
O orzamento base de licitación ascende á cantidade de 9.554,52 (IVE 21% incluído) 
 
Xustificación da necesidade 
Actualmente as oficinas da segunda Planta da Casa Consistorial non conta con climatizador. 
As oficinas situadas na planta superior están directamente conectadas co Tellado, non contan con ventanais, e  as vélux coas que contan en algún dos casos dan directamente a cornisa do edificio o que non permite que o aire entre.
A importancia de dotar as oficinas da planta superior de climatización é mellorar ás condicións  de traballo dos empregados que teñen o seu posto de traballo ubicado nesta planta superior, garantindo unha temperatura adecuada no verán. 
Coa climatización buscase unha solución rápida tendo en conta que durante os meses de máis calor os traballadores,  están soportando temperaturas de ata 35 graos.
 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011