REPOSICIÓN DE VIAL E EXECUCION DE MURO NO LUGAR DE VILAR

 O Concello de Arbo, recibe unha subvneción da Deputación da Deputación de Pontevedra para a  execucións das obras do “REPOSICIÓN DE VIAL E EXECUCION DE MURO NO LUGAR DE VILAR”, incluído no Plan de obras e servizos de competencia municipal (PLAN + PROVINCIA 2024)

Importe do contrato: 51.613,82€.- (IVE  do 21% incluído que ascende a 8.957,77€.-)

 

Por Resolución de presidencia de data 14.05.2024 acordouse conceder ao concello de Arbo, unha subvención por importe de 51.613,82 euros co obxecto do financiamento do investimento “REPOSICION VIAL Y EJECUCION DE MURO EN LUGAR DE VILAR” (Exp: 2024019413), cuxo orzamento ascende 51.613,82 euros, recibida a notificación a través da sede electrónica do Concello de Arbo o 15/05/2024 ás 09:30 horas (núm. rexistro entrada 2024-E-RC-1207) (Exp: 2024019413).

 

As obras incluídas neste proxecto teñen como obxecto definir e valorar as actuacións necesarias para a reposición do vial e muros de contencion no Lugar de Vilar do Concello de Arbo.

As obras para realizar consisten na reposición dos muros de contención e do paquete de firmes, co fin de facilitar a accesibilidade e mobilidade das persoas e vehículos, ampliando o vial para facilitar o cruzamento de vehículos e persoas na zona que atravesa o núcleo, aumentando a visibilidade e dotando dunha varanda metálica, situada na coroación do muro, para a seguridade dos peóns.

 

Rehabilitación do casco histórico de Arbo

Obras de “Rehabilitación do casco histórico de Arbo”, tras resolución de concesión de Subvención pola Deputación Provincial de Pontevedra por acordo da  Xunta  de Goberno  de data  16 de xuño de 2023, no marco da convocatoria de subvencións para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2023

Orzamento: 3.049,59 € (IVE 21% incluido que ascende a 529,27 €). Esta actuación contou co financiamento ao 100% do Ente Provincial en virtude do acordo adoptado pola Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra en data 16 de xuño de 2023, recibido no rexistro xeral do Concello o 20.06.2023  (R.E. 1233), e que deu lugar a tramitación da correspondente modificación de crédito nº17/2023 na modalidade de xeración de crédito aprobado por Resolución da Alcaldía nº 340/2023 de 22.06.2023.

 

 

ACHEGA PARA REFORMA DE VESTIARIOS CAMPO DE FÚTBOL

O CONCELLO DE ARBO, RECBE UNHA ACHEGA PARA “REFORMA DE VESTIARIOS DO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL”, tras resolución de concesión de subvención da Deputación provincial de Pontevedra-  PLAN EXTRAORDINARIO DE INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS (PEID)

Orzamento: 33.268,59 € (IVE  do 21% incluído que ascende a 5.773,89 €)

obxecto do presente proxecto consiste na intervención funcional consiste en aproveitar os dous espazos de grandes dimensións destinados a almacén e despacho, para crear dous vestiarios máis, reducindo a superficie de almacén e despacho e resolver as filtracións de auga da fachada.

Estes vestiarios son máis reducidos que os existentes, pero seguen a mesma organización formal para facilitar o trazado e conexión ás instalacións de saneamento e fontanería existentes.

A intervención é o resultado de dúas necesidades:

a) Unha funcional: Dotar ao campo de futbol de máis vestiarios.

b) Unha construtiva: Resolver a patoloxía da entrada de auga pola fachada.

Ademais procédese a facer accesible un aseo de público dos xa existentes, xa que actualmente non cumpre normativa.

O obxecto do presente proxecto consiste na intervención funcional consiste en aproveitar os dous espazos de grandes dimensións destinados a almacén e despacho, para crear dous vestiarios máis, reducindo a superficie de almacén e despacho e resolver as filtracións de auga da fachada.

Estes vestiarios son máis reducidos que os existentes, pero seguen a mesma organización formal para facilitar o trazado e conexión ás instalacións de saneamento e fontanería existentes.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E CREACIÓN DE SENDAS PEONÍS E/OU CICLABLES NOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA.(Expte. 2022023348)

O CONCELLO DE ARBO RECIBE UNHA SUBVENCIÓN PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E CREACIÓN DE SENDAS PEONÍS E/OU CICLABLES NOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA.(Expte. 2022023348)

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SOGAMA

O CONCELLO DE ARBO, ASINA UN CONVENIO CON SOGAMA PARA AS OBRAS DE  “RED DE SANEAMIENTO EN PONTE CABALEIROS (CARRETERA AUTONÓMICA PO-400, ENTRE EL P.K. 16+810 Y EL P.K. 17+315, EN EL CONCELLO DE ARBO”

 

O Concello de Arbo e SOGAMA asinaban un  Convenio de Colaboración en data 17.02.2023 por importe de 150.000,00 € (impostos engadidos), para a realización de obras de “Rede de saneamento en Ponte Cabaleiros (Estrada Autonómica PO 400 ente o P.Q. 16+810 e o P.Q. 17+315)”,  obras de interese público relacionadas co medio ambiente na contorna do Concello; sendo rexistrado dito Convenio debidamente asinado o día 24.02.2023 (Rexistro de entrada nº 357).

“CREACIÓN DUN ESPAZO PÚBLICO DO CONCELLO DE ARBO ATENUANDO O EFECTO ILLA DE CALOR URBANA E FOMENTANDO A ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO”

O Concello de Arbo, recibe unha achega para a  “CREACIÓN DUN ESPAZO PÚBLICO DO CONCELLO DE ARBO ATENUANDO O EFECTO ILLA DE CALOR URBANA E FOMENTANDO A ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO”, tras concesión de subvención do 100% da actuación por Resolución  de 06.11.2023 da Dirección  Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, ao abeiro da Orde do 15 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia, para o desenvolvemento do proxecto PIMA Cambio Climático para a realización de accións de mitigación e adaptación ao cambio climático, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2023 (código de procedemento MT975O) (D.O.G., Nº 104, de 2 de xuño de 2023).

Importe do contrato: 20.000,00 € (IVE do 21% incluído que ascende a 3.471,07 €).

O Concello de Arbo é un dos concellos adheridos formalmente ao Pacto das alcaldías polo clima e a enerxía, aprobado pola Comisión Europea o 15 de outubro de 2015, antes da solicitude da axuda.

Obxecto do contrato:

Coa actuación proposta preténdese crear un espazo público atenuando o efecto illa de calor urbana e fomentando a adaptación ao cambio climático. Para elo, executarase unha zona sombreada naturalmente con arbolado, unha senda e zonas de descanso. As actuacións a realizarán consistirán en:

  • DESBROCE E LIMPEZA DO TERREO: Desbroce e limpeza do terreo con medios mecánicos.
  • ESCAVACIÓN DE TERRAS A CEO ABERTO PARA CAXEADO: Almacenamento do terreo a unha profundidade de 0,4 metros en terreo de tránsito compacto, con medios mecánicos, e carga de camións.
  • SENDA: Grava artificial, fusos (40) / (25), en capas base de 20 cm. de espesor, con caras de fractura do 60%, colocadas, estendidas e compactadas, incluída a preparación da superficie de asento.
  • XARDINERIA E COLOCACIÓN DE MOBILIARIO E ELEMENTOS INFANTIS

A actuación proposta para “CREACIÓN DE ESPAZO DE OCIO ACUÁTICO FOMENTANDO ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO E ATENUANDO O EFECTO ILLA DE CALOR”, contribúe cos seguintes obxectivos e liñas da Estratexia galega de cambio climático e enerxía 2050: Aumentar a resiliencia ao cambio climático.

Consiste no incremento da resiliencia ante o cambio climático dos sectores e actividades transversais. Inclúe liñas destinadas a fomentar unha estrutura territorial máis resiliente e con capacidade de adaptación, así como liñas específicas orientadas cara aos recursos naturais, a poboación e a auga e Reducir a vulnerabilidade do territorio ante os riscos xerados polo cambio no clima.

 

 

 

 

 

 

 

bECAS FUNDACION SEGUNDO GIL DAVILA 2023--2024

 
 
Para alumnos que inicien o primeiro curso da universidade:
- Fotocopia cotexada do DNI do/a solicitante e dos pais
- Certificado da media dos estudos de Bacharelato máis selectividade, ou certificado académico do
Grado superior realizado. (Orixinal ou copia cotexada).
- Volante de empadroamento colectivo.
- Declaración da Renda do solicitante e dos pais (orixinal ou copia cotexada). Nos supostos de non
ter obriga de presentar declaración da Renda, presentarán “Certificación Negativa”, acompañada da
documentación xustificativa dos ingresos obtidos no ano anterior.
- Resgardo de matrícula e pago de taxas (Orixinal ou copia cotexada).
- Certificación académica persoal (Orixinal ou copia cotexada).
- No caso de posuír a condición de familia numerosa deberá achegarse o libro de familia numerosa
(Orixinal ou copia cotexada).
- No caso de ser orfo/a deberá achegar o certificado de defunción dun ou de ambos
proxenitores/pais.
- No caso de discapacidade do solicitante deberá achegar o certificado que acredite a minusvalía
expedido ou validado polo organismo autonómico correspondente.
Para alumnos que continúan a partir do segundo curso de universidade ou máster
- Fotocopia cotexada do DNI. do solicitante e dos pais
- Declaración da Renda, dos pais (orixinal ou copia compulsada). Nos supostos de non ter obriga de
presentar declaración da Renda, presentarán “Certificación Negativa”, acompañada da
documentación xustificativa dos ingresos obtidos no ano anterior.
- Volante de empadroamento colectivo.
- Resgardo de matrícula e pago de taxas (Orixinal ou copia cotexada).
- Certificación académica persoal (Orixinal ou copia cotexada).
- No caso de posuír a condición de familia numerosa deberá achegarse o libro de familia numerosa
(Orixinal ou copia cotexada).
- No caso de ser orfo/a deberá achegar o certificado de defunción dun ou de ambos
proxenitores/pais.
- No caso de discapacidade do solicitante deberá achegar o certificado que acredite a minusvalía
expedido ou validado polo organismo autonómico correspondente.

REMATE OBRAS HUMANIZACIÓN CAMIÑO DE SAN BENITO

REMATADAS OBRAS DE MELLORA DO CAMIÑO SAN BENITO

  • Orzamento: 35.881,35 € (IVE  do 21% incluído que ascende a 6.227,34€)
  • Coas obras realizadas optimizouse  o servizo que ofrece o camiño as vivendas e mellorouse  a seguridade viaria do mesmo, xa que era un vial moi estreito e perigoso.

 

  • O Contou cunha achega da Deputación provincial de Pontevedra  Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencias municipal para a anualidade 2022-2023, dentro da liña 1 – Investimentos

 

 

 

OBRAS EN CRUCEIRO - SELA

REMATE DAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN NO ENTORNO DO CRUCEIRO DE SELA

Rematadas as “Obras de mellora da pavimentación no entorno do cruceiro de Sela”,  tras subvención concedida no importe de 3.022,02 euros  por acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra,  atopado na sesión do 1 de xullo de 2022, de acordo coas bases  para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2022.

Esta actuación conta con financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra, no importe de 3.022,02 euros en virtude de acordo da Xunta de Goberno do Ente Provincial de 1 de xullo de 2022, recibido o 06.07.2022; asumindo o Concello con cargo a fondos propios o importe restante de 3.255,94 €.

 

 Ir � p�xina seguinte Ir � �ltima p�xina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011