Reparación de Museo Arabo e Centro Multiusos

REPARACIÓNS E MANTEMENTO EN EDIFICIOS MUNICIPAIS DE ARBO

MUSEO ARABO

CENTRO MULTIUSOS DE ARBO

  • O Concello de Arbo contrata a Reparación e mantemento do Museo Arabo e do Centro Multiusos.
  • As obras serán financiadas pola  Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia
  • Con esta contratación, súmanse  4 obras ás contratadas no ultimo mes a empresas de Arbo. O Concello de Arbo, seguira realizando obras e priorizando as compras e os servizos a empresa local, según a demanda dos veciños e veciñas de Arbo para mellorar a vida dos arbenses.

 

Ávista do expediente que se tramitou ante a Vicepresidencia, Administración Públicas e Xustiza, ao abeiro da Orde de 12 de decembro de 2019 o  Concello de Arbo, acaba de recibir unha achega para  a actuación “Reparación e mantemento en Museo Arabo e Centro Multiusos”,  cun orzamento total de 39.999,05 € (IVE do 21% incluído),

 

Con dita actuación pretendese solucionar os problemas nos edificios municipais como son o Centro Multiusos e o Museo Arabo,  o Museo Arabo, preténdese emendar os distintos problemas existentes centrados fundamentalmente na cuberta da edificación, ocos de fachada e soportais laterais, así como os problemas causados pola entrada de auga nas distintas dependencia, mentres que no Auditorio emendaranse os distintos problemas existentes, ademais de mellorar as instalacións de vídeo, electricidade e iluminación.

Mellora Lavadoiro Sela - Hermida

“OBRAS DE MELLORA EN LAVADOIRO DE  SELA E EN FONTE – LAVADOIRO DA HERMIDA”, 

 

Lavadoiro Sela 

Á vista do expediente que se tramitou ante a Deputación Provincial de Pontevedra, de acordo as bases publicadas no BOPPO nº 1 do 02/01/2020, pola que se convocan as bases reguladoras e convocatorias do Plan Provincial de obras e servizos (Plan Concellos) 2020, dentro da Liña 1 – Investimentos.,  para a obtención dunha subvención de 21.824,56€ para a actuación denominada “Obras de mellora en Lavadoiro de  Sela e en fonte – lavadoiro da Hermida”,

 

Tendo en conta que consta no expediente memoria técnica redactada polo Sr. Arquitecto Asesor Municipal D. Teodoro de Francisco Antes, que serviu de base para a petición da subvención,  e no que se fixa como orzamento da referida actuación o importe de 45.000€.- € (IVE   do 21% incluído que ascende a  7.810,00 €). Esta memoria é completada, tras requirimento do ente provincial, en documento técnico asinado en data 25.03.2020.

 

Posto que esta actuación conta con financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra, no importe de 45.000,00 €  en virtude de Resolución de data 06.04.2020, recibida o 17.04.2020.c

 

Coas obras proxectadas pretendese  conservar o patrimonio municipal, recuperar a imaxe de construccións tradicionais e dotar de servizos adecuados ás instalacións existentes. Mellorando as condicións das construccións existentes, mellorarase a súa funcionalidade e fomentarase o uso e mantemento.

 

En base a ditas necesidades a satisfacer, deberá procederse á adxudicación da  actuación “Obras de mellora en lavadoiro de Sela, Fonte e Lavadoiro en A Hermida”” a través da figura do contrato menor de obras, mediante tramitación ordinaria, dado o que o  importe ao que ascende a mesma  21.824,56 € (IVE   do 21% incluído que ascende a  3.787,56 €) , sendo a base sen IVE de 18.036,86 €,   non supera en ningún caso os 40.000 euros, IVE excluído, establecidos para os contratos menores de obras no artigo 118.1 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, e a súa duración non superará o prazo máximo previsto para  este tipo de contratos que se fixa na memoria en a xustificación da subvención concedida e que se fixa en 40 días

 

Convenio entre a Secretaria Xerall para o Deporte e o Concello de Arbo

A SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE DA XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE ARBO  ASINAN UN CONVENIO PARA MELLORAS DO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

 

  • Concello de Arbo e a Secretaria Xeral para o Deporte asinaban o pasado 15 de xuño un convenio para a execución de obras no Pavillón polideportivo municipal
  • O importe das obras ascenden a  46.933,12 €
  • As obras serán contratadas a unha empresa local

 

Coas obras propostas para a mellora do pavillón,  búscase frear as filtracións de auga no interior do edificio e reparar os danos existentes ata o  momento, impedindo que se sega deteriorando a instalación, o que suporía un risco para os usuarios do pavillón e un gasto superior se non se frea  a entrada de auga para o vindeiro inverno.

 

Á vista da memoria técnica redactada polo Arquitecto Municipal, actualmente en varias zonas da cuberta do pavillón aprécianse os efectos das filtracións de auga a través da cuberta, que se suman aos derivados polo uso das instalación e o envellecemento dos materiais.  Os danos existentes consisten principalmente en charcos de auga en pavimento, deteriorando o mesmo e producindo manchas de humidade en teitos e paredes de vestiarios.

 

A intervención pódese resumir nos seguintes apartados:

• Cambio de  cumieira

• Cambio de paneis de  policarbonato.

• Cambio de canalóns e cuberta de vestiarios.

• Saneado dos revestimentos danados polas humidades e aplicación de novo revestimento.

• Pintado de todas as paredes e teitos afectados.

• Limpeza e selaxe perimetral das carpinterías exteriores.

Saneamento en Carrascal

A XUNTA FINANCIA AS OBRAS DE CONEXIÓN DE SANEAMENTO EN CARRASCAL – ARBO

  • A obra serán financiadas o  100% pola  Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  • O orzamento da obra ascende a 31.982,77 € (IVE 21% incluído).

Esta actuación conta con financiamento do 100% da Vicepresidencia, Administración Públicas e Xustiza, no importe de 31.982,77 en virtude de subvención concedida polo referido importe en virtude de  Resolución de data 05.06.2020.

 

Con dita actuación preténdese dotar de saneamento á zona de Carrascal en Arbo, de maneira que, cunha solución por gravidade a través do camiño público que comunica o barrio, se canalice ata a rede xeral ao seu paso pola estrada PO-400, da rede de estradas da Xunta de Galicia.

 

O Concello de Arbo, aínda que conta cunha importante rede de saneamentos, 14 estacións depuradoras de augas residuais e 4 estacións de bombeos de augas residuais, aínda  ten pendente de execución algúns ramais da rede de saneamento que se incorporarán a rede xeral, en concreto, neste intre, trátase dun ramal que permita conectar o barrio de Carrascal coa rede xeral.

Pavimentación entorno Capilla de San Juan

Obras de Pavimentación entorno Capilla de San Juan 

O Concello de Arbo Contrata as obras de “Pavimentación entorno Capilla San  Juan”, tras resolución de concesión de Subvención da Deputación provincial de Pontevedra-  Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencias municipal para a anualidade 2020, dentro da liña 1 – Investimentos

Esta actuación conta con financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra, no importe de 45.000,00 €  en virtude de Resolución de data 06.04.2020, recibida o 17.04.2020.

O entorno da capela de San Xoán atopase moi deteriorado, é por iso que o Concello de Arbo, pretende levar a cabo unha serie de actuacións que permiten unha mellor accesibilidade a capela e o seu entorno, coidando as condicións estéticas da mesma.

 

Coas obras proxectadas pretendese evitar situación de perigo, polo que se proxecta a execución dunha pavimentación do ámbito acorde o entorno existente.  Para elo se propoñen dous tipos de actuación, con dous tratamentos superficiais distintos. As obras fundamentais son a limpeza do ámbito, retirada da capa de formigón do entorno cércano a capela e a colocación de adoquín ou enlosado de granito país, colocación de bancos e dunha varanda de protección nas escaleira de acceso peonil.

 

AS OBRAS A REALIZAR

As obras a realizar segundo memoria técnica  redactada polo Sr. Arquitecto Municipal  D.  Teodoro de Francisco Antes, son as seguintes:

 

CONCEPTO

MEDICION

PRECIO

TOTAL

M2 de levantado y retirada del pavimento existente y suministro y colocación de adoquín de piedra sobre garbancillo totalmente compactado y rejuntado en el frente y entorno de la capilla.

 

136,00

54,62 €/m2

7.428,32 €

M2 de levantado y retirada del pavimento existente y ejecución de solera de hormigón de 10 cm de espesor realizada con hormigón H25 elaborado en central, con mallazo 15x15x5, realización de juntas y terminado ruleteado.

 

872,00

220,00€/m2

17.440,00 €

Ml de suministro y colocación de bordillo de hormigón, colocado sobre base de hormigón no estructural, rejuntado con mortero de cemento.

 

68,00

16,79 €/m

1.141,72 €

Ml de suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50 mm de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 3 barrotes macizos horizontales soldados a los montantes para escalera recta de un tramo, fijada mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

 

10,00

126,05 €/m

1.260,50 €

Ud de suministro y colocación de banco con soportes de fundición de hierro dúctil, esmalte sintético o pintura en polvo (tipo jorja) y 5 listones de madera de Guinea de 1800x100x30 mm color avellana. Anclaje mediante empotramiento (4 tornillos DIN933 M10 X 100).

 

4,00

230,99 €/ud

923,96 €

Gestión de residuos

 

 

 

2.687,50  €

 

Seguridad y Salud

 

 

 

          370,10  €

 

TOTAL PRESUPUESTO

 

 

 

    31.252,10 €

 

Gastos Xerais13%

 

 

 

 4.062,77 €

 

Beneficio Industrial 6%

 

 

 

 

 

 

1.875,13  €

 

TOTAL PRESUPUESTO EXECUCION MATERIAL

 

 

 

37.190,00 €

 

IVA 21%

 

 

7.810,00  €

 

TOTAL PRESUPUESTO EXEC. POR CONTRATA

 

 

 

45.000,00 €

 

 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011