Sinatura A. LimpreBike

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  O CONCELLO DE ARBO E ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL LAMPREBIKE ARBO  

 

Que  o Concello considera que a labor que realiza esta asociación é de interese público, o cal supón un fomento deste modalidade deportiva e doutras actividades deportivas relacionadas coa mesma. Do mesmo xeito, o Concello considera que a colaboración da Asociación na Marcha BTT da Lamprea no  mes de Abril e a Festa da Bicicleta no mes de Agosto  contribúe a promoción turística e económica do municipio. O Concello de Arbo comprométese a achegar a cantidade máxima de 800,00 € a A.Cultural e   Deportiva Lamprebike para o ano 2019

 

Sinatura Convenio S. Caza

SINATURA ANEXO PARA O ANO 2019 AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  O CONCELLO DE ARBO E A SOCIEDADE DE CAZADORES SANTA BARBARA DE AS NEVES-ARBO PARA A ACTIVIDADE DENOMINADA  FEIRA DE CANS DE CAZA A CELEBRAR EN ARBO, asinado con data 11 de novembro de 2016

A  contía para este ano 2019 para a a Sociedade de Caza Santa Barbara de As Neves-Arbo incrementouse ata o importe de 1.700,00 €.

 

Sinatura Convenio ANPA

SINATURA ANEXO PARA O ANO 2019 AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  A ANPA A LUMBRE E O CONCELLO DE ARBO  PARA A POSTA EN MARCHA DE DIVERSAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  PARA OS ALUMNOS DO CEIP ANTONIO CARPINTERIO DURANTE O CURSO ESCOLAR,  asinado con data 8 de novembro de 2016

 

A contía para este ano 2019 para a ANPA DO CEIP ANTONIO CARPINTERO incrementouse ata do importe de 1.700,00 €.

 

Visita deputados A Lomba

OS DEPUTADOS CARLOS LOPEZ FONT E OLGA M GARCIA BALLESTEROS VISITABAN XUNTO CO ALCALDE DE ARBO, HORACIO GIL AS OBRAS  DA  LOMBA

O Concello de Arbo e a Deputación Provincial melloraron a estrada provincial no barrio da Lomba – Mourentan do termo municipal de Arbo. Os Deputados Carlos Lopez e Olga M. García, achebanse ao Termino municipal de Arbo, para comprobar xunto co Alcalde do Concello de Arbo Horacio Gil, o remate das actuacións realizadas no entorno da estrada de titularidade provincial EP-5003, nas proximidades do seu cruce coa estrada EP-5205, no lugar de A Lomba. 

O Deputado Carlos Lopez, aseguraba que esta actuación é sobresaínte e vai na liña de ter como prioridade ás persoas e garantir a seguranza viaria nas estradas provinciais.

O Alcalde do Concello de Arbo, informaba que Estes traballos melloran a accesibilidade do treito e dotan de servizos á veciñanza da Lomba, repercutindo na súa calidade de vida.

 

Concesión Subvencións

Subvencións concedidas ao Concello de Arbo pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra no marco da “Convocatoria de subvencións a concellos destinadas á mellora dos montes mediante a creación de parques forestais” (BOPPO nº 243de 21.12.17):

Este Concello tras solicitude presentada no marco da Liña 1 da convocatoria do Ente Provincial para o ano 2018 resultou beneficiario da seguinte subvención por acordo da Xunta de Goberno do Ente Provincial de data 22.06.18:

*Subvención por importe de 5.488,56 € (70%) para a redacción do proxecto para a creación do parque forestal de “San Xoán de Arbo”, cun orzamento total de 7.840,80 €, sendo o importe de achega municipal de 2.352,24 € (30%). A redacción do referido proxecto foi encargada polo Sr. Alcalde á mercantil “SERVICIOS TÉCNICOS E OBRA DO RURAL S.L. -XIRELA” no importe de 7.840,80 €.

Este Concello tras solicitude presentada no marco  da Liña 2 da convocatoria do Ente Provincial para o ano 2018 resultou beneficiario da seguinte subvención por acordo da Xunta de Goberno do Ente Provincial de data 22.06.18:

*Subvención por importe de 38.271,74 € (70%) para levar a cabo as actuacións no parque forestal de “Bouza de Miguel”, cun orzamento total de 54.673,91  €, sendo o importe de achega municipal de 16.402,17 € (30%). As actuacións incluídas son: Implantación de medidas fronte incendios forestais: rozas e actuacións de eliminación das especies seucaliptus e pinus en faixas de defensa primaria, así como a mellora de valores naturais: formacións arbóreas, creación dunha zona de uso e aproveitamento da cidadanía: parque, incluída a sinalización e divulgación do parque. O orzamento por importe total de 54.673,91 € presenta o seguinte detalle:

Capítulo I: Rozas: 2.929,81 €

Capítulo II: Plantación: 3.083,92 €.

Capítulo III: Parque: 28.106,90 €.

Capítulo IV: Sinaléctica: 3.450,00 €

Capítulo V: Divulgación: 400,00 €

Total orzamento execución material: 37.970,63 €.

Beneficio Industrial 13%: 4.936,18 €.

Gastos Xerais 6%: 2.278,24 €

IVE 21%: 9.488,86 €

Total orzamento final: 54.673,91 €
 

A actuación foi contratada a través de licitación por procedemento aberto, con división en lotes, co seguinte detalle:

LOTE 1 Comprende os capítulos I e II de orzamento: actuacións sobre a vexetación (rozas e plantación)

Orzamento base de licitación IVE 21% excluído: 7.156,34 €. (IVE 21% 1.502,83 €)

Orzamento base de licitación IVE 21% incluído: 8.659,17 €.

LOTE 2: Comprende os capítulos III, IV e V de orzamento: as actuacións de creación área infantil, divulgación e sinalización

Orzamento base de licitación IVE 21% excluído: 38.028,71 € (IVE 21% 7.986,03 €)

Orzamento base de licitación IVE 21% incluído: 46.014,74 €.

 

O contrato para a execución das actuacións incluída no lote II foi adxudicado neste ano 2019 á mercantil “ZONA DE OBRA O ROSAL S.L.” no importe de 37.271,94 € (IVE incluído), atopándose pendentes de adxudicación as actuacións incluída no lote I, ao quedar deserto o procedemento aberto neste parte, e estar en tramitación un procedemento negociado sen publicidade conforme ao disposto na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público.

Dáselle publicidade a dito  cofinanciamento recibido da Deputación Provincial de Pontevedra para ditos fins, cumprindo coas obrigas establecidas nas bases da convocatoria do ano 2018.

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011