MELLORAS NA REDE DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO

AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO EN CABEIRAS E MELLORA DA REDE DE ABASTECEMENTO EN A ALMUIÑA E COUTO

O Concello de Arbo quixo resolver o  problema de canalización das aguas residuais do Concello que actualmente verten de manera indiscriminada a cursos naturais, dando servizo aos núcleos que se ubican no borde dos camiños das zonas estudiadas, con edificacións alguna de elas de recente contrucción, dadio que se conta cun sistema de colectores con posibilidade de incorporar este caudal e transoirtalo cara a deputadora despios de construidos estos.

Do mesmo modo pretendese conrrexir unha serie de probemas que se orixinan nos tramos do abastecemento, localizados nas inmediacions de O Couto e A Almuiña, mediante a sustitucion de dous tramos de tuberia.

As actuacións anteriormente descritas, en dode as tuberias de saneamento serán de PVC, polo seu rendemento e estanqueidad, e os `pozos disporan de tapa de fundición dúctil con elemneto de peche, a fin de homoxenizar a rede.

Nos tramos de abastecemento introduciranse sendas chaves de paso alonxadas en arquetas con tapa de fundición.

 

MANTEMENTO E RESTAURACION CAMPO DE FUTBOL

 MANTEMENTO E RESTAURACIÓN DO CAMPO DE FUTBOL

ESTADO ACTUAL

Con data 3 de xullo de 2015, o alcade de Arbo Horacio Gil Exposito e o por aquel entonces presidente da Deputación Rafael Louzan, asinaban un convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra  e o Concelo de Arbo, para levar a cabo a obra denominada “Mantemento e restauración do campo de Futbol Municipal de Arbo.

O importe o que se refería o convenio ascendia a 221.024,65 €.- e comprendía todos os gastos deque derivasen da obra a realizar, incluidos os gastos de dirección de obra e de seguridade e saúde,.

ESTADO ANTERIOR

As obras  realizadas consitiron na renovación do pavimento de césped artificial. Para elo eliminarase o existente e regularizarase a base resistente previamente a colocalcion do novo césped.

ESTADO ANTERIOR

Realizarase o pntado da s líneas de xogo

ESTADO ANTERIOR

Repararase a instlación de rego existente.

Traballos de demolicions as que lle seguirán as obras de albañioera, instalación de fontanería, electricidade, etc…


 

OBRAS DE MELLORA DA CASA CONSITORIO

OBRAS DE MELLORA NA CASA DO CONCELLO

O Concello de Arbo pretende levar a cabo  obras de reparación na Casa Consistorio de Arbo, sita na Praza Consistorio nº 1 

As obras a realizar consisten nos seguintes apartados:

ESTADO ANTERIOR

-       Retirada da tella mixta e rástreles, así como panel, no faldón adxacente o canelon

-       Limpeza, saneamento e reparación do actual canalon

-       Formación de pendentes según novo diseño da rede de evacuación e posterior execución do novo acabado do mesmo, así como a colocación de novas baixantes

OFICINA PLANTA BAJA  -  OFICINA CALDAS 

-       Reposición da cuberta na súa constitución actual con reposición de aquelas partes ou elementos que se visen afectados ou se atopen deteriorados

OFICINAS PLANTA BAJA - OFICINAS CALDAS 

-       Revisión da facha e correción dos defectos ou faltas que se atopen na mesma, tales como selado da carpinteria , limpeza de desagües en ventanais e balcons, tomado de xuntas na fabrica de pedra, etc..

HUMIDADES ENTRADA CONCELLO 

-       Reparación dos desconchons e demaís problemas, en parametros verticais e horizontais mediante o saneo e reparación dos mesmos e o seu posterior pintado

HUMIDADES SECRETARIA 

HUMIDADES ESCALEIRAS

HUMIDADES ESCALEIRAS

HUMIDADES ESCALEIRAS 

HUMIDADES TEITO

-       Reparación dea tarima de madeira nas dependencias afectadas, procedendo o levantamento e reposición das partes danadas para a súa posterior colocación e tratamento de acabado final

HUMIDADES SECRETARIA 

-       Instalación de nova rede de telecomunicacións no edificio, actualmente absoleta e deteriorada

HUMIDADES SALON DE PLENOS

-       Instalación de rede electrica alimentación o sistema informatico coa introdución de estabilizador de rede

SALON DE PLENOS 

-       Equipamento de mobiliario en dependencias municipais de planta baixa

SALON DE PLENOS 

SALON DE PLENOS 

ALCALDÍA

 

MURO DE CONTENCION EN SELA

MURO DE CONTENCION EN SELA

ESTADO ACTUAL 

Tratase dun muro que delimita o vial municipal sito no nucleo de Sela coa finca adxacente, sita  a cota inferior o vial. O muro executado en mamposteria ordinaria  de pequenas dimensions, desmoronase nun tramo de aproximadamente 20 ml sobre a finca contigua sita na cota inferior, debido a caussas non claras. Proponse a reposición do muro afectado mediante a execución do muro de mapostería procedendo a excavación de terras ata a cota de cimentación a regularizar o ancho da via no tramo de aproximadamente 63 ml mediante a execución de muro de manposteria , que salve o desnivel existente coas fincas adxacentes, regularizando o seu trazado e a colocación de valla de seguridade ou quitamedos que permita o uso deo mesmo dunha forma comoda e segura. Para elo procederase a execución dos muros de contención proxectados nun tramo de 63 ml mediante a realización da excavación e preparación da base par o cemento do muro e a colocación de mampostos de pedra granirica, ata cota do camiño. 

          ESTADO ACTUAL                                                                                                                

ESTADO ANTERIOR 

REPARACIÓN DANOS DO TEMPORAL NA PO-400

A Xunta inviste 200.000 euros en Arbo para reparar danos do temporal de febreiro

A Xunta de Galicia executou obras por importe  de 200.000 euros para reparar os danos producidos polo temporal de febreiro de 2016.

Entre as obras realizadas destacan a reconstrución de dous muros en A Regadas e San Xoan e as melloras na PO-400, a altura de Rial do Pazo consistentes en mellora no asfaltado,  colocación de Varanda, zona de estacionamento e beiraruas.

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011